Kär­sit­kö uupu­muk­ses­ta, epä­ta­sa­pai­nos­ta ja stres­sis­tä?

Löy­dä oma rau­han­kes­kuk­se­si,
tasa­pai­no ilman her­mos­tu­mis­ta ja stres­siä.
Tun­ne tyy­neys ja syvä läs­nä­olo sisäl­lä­si. Nyt koro­na-viruk­sen aikaan, sinul­la on MAHDOLLISUUS SAADA HOITOA myös ETÄNÄ.

Vah­vis­tu ja syvä­ren­tou­du nyt miel­lyt­tä­väs­ti oman koti­si muka­vuu­des­sa

Palaa omaan sisäi­seen voi­maa­si ja ehey­dy.
Hel­lä­va­rai­nen mut­ta syväs­ti vai­kut­ta­va etä­hoi­to palaut­taa keho­si omaa sisäis­tä paran­tu­mis­ky­kyä.

Bio­dy­naa­mi­nen etä­hoi­to.

Kokei­le roh­keas­ti jo heti! 

  • Nau­tit ja syvä­ren­tou­dut miel­lyt­tä­väs­ti omas­sa kodis­sa­si 
  • Hoi­don kes­to 50 min. 
  • 100% takuu — rahat takai­sin mikä­li et ole tyy­ty­väi­nen

 Hoi­to tapah­tuu etä­nä videowe­bi­naa­ri­na Zoom-sovel­luk­sel­la tai mui­ta mah­dol­li­sia sovel­luk­sia käyt­täen esim Sky­pe. Hoi­to ei vaa­di sinul­ta min­kään ohjel­man asen­ta­mis­ta, pää­set hoi­toon link­kiä klik­kaa­mal­la.

  • Olen val­mis­tu­nut ICSB-ins­ti­tuu­tis­ta Sveit­sis­tä, The Inter­na­tio­nal Ins­ti­tu­te for Cra­nio­sac­ral Balancing® Ins­ti­tuu­tis­ta Ber­nis­tä vuon­na 2015. Opet­ta­ji­na Bhadre­na C. Tschu­mi Gemin ja Kavi Gemin.
  • IABT – Inter­na­tio­nal Affi­lia­tion for Bio­dy­na­mic Trai­nings on kan­sain­vä­li­ses­ti tun­nus­ta­nut tut­kin­non ja kou­lu­tuk­sen.

Chin­ta­na Sep­pä

Ser­ti­fioi­tu Bio­dy­naa­mi­nen Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­peut­ti BCST olen toi­mi­nut kan­sain­vä­li­ses­ti Integroi­tu­na Keho­te­ra­peut­ti­na vuo­des­ta 2004 saak­ka. Olen eri­kois­tu­nut stres­sin vapaut­ta­mi­seen, väsy­myk­sen hoi­toon sekä tuke­maan elä­män­muu­tok­sis­sa ja hen­ki­ses­sä kas­vus­sa.

Asiak­kaa­ni ohjaan aset­tu­maan syväl­le ole­mas­sao­loon ja keho-tie­toi­suu­teen. Stres­siä ja tukok­sia vapau­te­taan hel­lä­va­rai­ses­ti. Tulok­set ovat usein kään­teen­te­ke­viä ja pysy­viä.

Eri­tyi­ses­ti sydän­tä­ni lähel­lä on las­ten ja äitien hyvin­voin­ti ja syvä aito yhteys, kii­reet­tö­myys ja ilo. Eri­koi­sa­laa­ni on eri­tyis­herk­kien ja yli­kuor­mi­tet­tu­jen äitien tuke­mi­nen ja vah­vis­ta­mi­nen, jot­ta he voi­si­vat parem­min ja sitä kaut­ta hei­dän siteen­sä lap­siin­sa oli­si läs­nä­ole­vam­pi ja ravit­se­vam­pi. Kun äiti voi hyvin, sil­loin myös lap­sen kas­vu­ym­pä­ris­tö on ter­veem­pi ja tur­val­li­sem­pi — ja myös lap­si voi hyvin.

 

  •    Ser­ti­fioi­tu Bio­dy­naa­mi­nen
    Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­peut­ti BCST
  •    Tans­si­te­ra­peut­ti
  •    Hyvin­voin­ti­val­men­ta­ja

 

Kra­nio­sa­kraa­litera­pia

Syväs­ti ren­tout­ta­va ja hel­lä­va­rai­nen hoi­to, joka tukee paluu­ta takai­sin tasa­pai­noon, koko­nai­suu­ten ja alku­pe­räi­seen yksey­teen.

Dance Alc­he­my

Trans­for­moi­du tans­sin avul­la. Tuo miel­lyt­tä­väl­lä taval­la enem­män iloa ja elä­vyyt­tä elä­mää­si.

Työ­hy­vin­voin­ti

Stres­sis­tä iloon-hyvin­voin­ti-paket­te­ja työyh­tei­söl­le. Työ­hy­vin­voin­tia syvä­ren­tout­ta­vien hoi­to­jen, medi­taa­tion, tans­sin ja liik­keen avul­la.

Sydä­men läs­nä­olo

Kurs­si sydä­men läs­nä­oloon ja rak­kau­den suloi­suu­teen. Nau­ti tans­sien ja syväs­ti ren­tou­tuen omas­ta sisim­mäs­tä­si. 

Hoi­to­ko­ke­mus

Chin­ta­nan hoi­dos­sa tapah­tuu ihmei­tä: hoi­dos­sa palaan alku­pe­räi­seen koo­dauk­see­ni — koo­dauk­seen, jos­sa olen pyy­teet­tö­mäs­sä rak­kau­den ja tyy­ney­den tilas­sa.

Keho­ni ja sie­lu­ni vuo­ro­vai­kut­ta­vat hoi­don myö­tä tois­ten­sa kans­sa voi­mak­kaas­ti ja keho hakeu­tuu hil­jal­leen alku­pe­räi­seen har­mo­ni­aan. Kiin­ty­myk­set ja jän­ni­tyk­set rau­kea­vat lem­peäs­ti mah­dol­lis­taen ener­gian vir­tauk­sen ja vah­van maa­doit­tu­mi­sen.

Eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­lis­tä itsel­le­ni on ollut se, kuin­ka hoi­to­jen myö­tä huo­maan keho­ni vasem­man ja oikean puo­len suh­teen tasa­pai­not­tu­van, mikä tun­tuu sei­so­ma-asen­non ja koko sel­kä­ran­gan vakau­te­na. Läm­min kii­tos jokai­ses­ta kos­ke­tuk­ses­ta!”

Susan­na

Hoi­to­ko­ke­mus

”Hoi­dos­sa Chin­ta­na ais­tii her­käs­ti ja hel­läs­ti asiak­kaan­sa ja hänen hoi­ton­sa on hyvin hie­no­syi­nen. Syväl­tä kos­ket­ta­va ja kehoa avaa­va hoi­to, veri ja ener­gia vir­taa­vat. Lopuk­si tun­tui läm­mön tun­ne ja ren­tou­tu­nut hyvä olo”

- Vir­pi Rai­pa­la-Cor­mier,  Frant­si­lan Luo­mu­yrt­ti­ti­lan perus­ta­ja ja luon­tais­hoi­to­kou­lut­ta­ja.

Hoi­to­ko­ke­mus

”Chin­ta­nan rakas­ta­va läs­nä­olo sal­li minun sukel­taa nes­te-kehoo­ni. Tämä val­ta­me­ri oli niin tyy­ni ja elä­vä. Olo­ni oli niin help­po kuin valaan vau­val­la, joka kel­lui äitin­sä vie­res­sä.”
Judith Maria Guenzl, soul sin­ger ja muusik­ko

Hoi­to­ko­ke­mus

“Pel­käs­tään jo Chin­ta­nan läs­nä­olo ja huo­ne alka­vat ren­tout­taa miel­tä ja kehoa. Chin­ta­na on hoi­ta­ja­na kuun­te­le­va, läm­min ja luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta. Itse hoi­to­ker­rat ovat vakuut­ta­neet minut. Kehos­sa­ni vapau­tuu kireyk­siä ja omaa ener­gi­aa.

Tun­tuu kuin kehon omat paran­nus­kei­not vapau­tui­si­vat. Hoi­don jäl­keen olo on ollut iha­nan väsy­nyt ja rau­kea. Suo­sit­te­len lämpimästi,niin fyy­si­siin kuin mie­len haas­tei­siin.”

-Vee­ra

Tääl­tä löy­dät vii­mei­sim­mät

blo­giar­tik­ke­li­ni

Blo­gi­kir­joi­tus 1

Blo­gi­kir­joi­tus 1

Your con­tent goes here. Edit or remo­ve this text inli­ne or in the modu­le Con­tent set­tings. You can also sty­le eve­ry aspect of this con­tent in the modu­le Design set­tings and even apply cus­tom CSS to this text in the modu­le Advanced set­tings. Your con­tent goes here.…

Ota yhteyt­tä

7 + 4 =

©2019 Chin­ta­na