Kär­sit­kö uupu­muk­ses­ta, epä­ta­sa­pai­nos­ta ja stressistä?

Löy­dä oma rau­han­kes­kuk­se­si, tasa­pai­no ilman her­mos­tu­mis­ta ja stres­siä.
Tun­ne tyy­neys ja syvä läs­nä­olo sisälläsi.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN ‑HOITO NYT TARJOUSHINTAAN!

“Ter­ve­tu­loa Hoi­to” antaa sinul­le mah­dol­li­suu­den ker­toa tar­pee­si ja tun­tee­si syväl­li­sen tuen ja kun­nioi­tuk­sen ilma­pii­ris­sä. Tämä on myös tilai­suu­te­si kokeil­la hoi­toa kans­sa­ni ja kokea mil­tä sinus­ta tun­tuu, kun hen­ki­set ja fyy­si­set jän­nit­teet alka­vat irro­ta. Saat koke­muk­sen sii­tä, miten hel­lä­va­rai­nen, peh­meä ja tur­val­li­nen tämä hoi­to­muo­to on.
Hoi­don jäl­keen voit esit­tää kysy­myk­siä sekä jakaa oival­luk­sia­si ja ahaa-het­ke­si. Halu­tes­sa­si voit saa­da myös kou­lu­tuk­see­ni, intui­tioo­ni ja koke­muk­see­ni perus­tu­van palaut­tee­ni seu­raa­vis­ta aske­leis­ta­si koh­ti Ter­veyt­tä, help­pout­ta ja elävyyttä.

75 MIN HOITO SISÄLTÄÄ: 

 • Ter­ve­tu­loa ja perehdytys
 • Uuden asiak­kaan Ter­veys­his­to­ria ja Hyvin­voin­ti ‑kar­toi­tus
 • Koko kehon ja ener­gia­ta­son arvioin­ti kar­toit­taa läh­tö-/pe­rus­ta­so­si 
 • 1 kpl Bio­dy­naa­mi­nen Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pia ‑hoi­to
 • Uudel­leen arvoin­ti, ehey­tys, palau­te ja konsultointi
Nyt tar­jous­hin­taan 90 euroa. Käy­tä etu hyväksesi.

Voi­maan­nut­ta­va Sel­keys  hoito-ohjelma

Tänä epä­var­ma­na aika­na moni meis­tä tun­tee itsen­sä uupu­neek­si, ahdis­tu­neek­si, stres­saan­tu­neek­si ja pelok­kaak­si. Kai­paam­me vah­vis­tus­ta ja selkeyttä. 

Voi­maan­nut­ta­va Sel­keys ‑hoi­to-ohjel­ma on suun­ni­tel­tu aut­ta­maan voi­mat­to­muu­den ja ahdis­tus­ten yli ja lisää­mään tun­net­ta sii­tä, että elä­mä kantaa.

Bio­dy­naa­mi­sen kraniosakraaliterapian-koulutus

Alkaa tam­mi­kuus­sa 2025

3 vuo­ti­nen kou­lu­tus. Kou­lut­ta­ja Agà­ta H. Hol­li­ger (Sveit­si). Kou­lu­tus jär­jes­te­tään Pirkanmaalla.

Kou­lu­tuk­ses­sa opim­me työskentelemään ihmis­ten kans­sa koko­nais­val­tai­ses­ti. Keho ja mie­li yhte­nä ja yhte­näi­si­nä ote­taan mukaan lähestymistapaan, sil­loin yksilöt, joi­den kans­sa työskentelemme, voi­vat kukois­taa täysin ter­vey­den ja hyvin­voin­nin kai­kil­la ulottuvuuksilla.

Lähestymistapamme taus­ta ulot­tuu 1900-luvun alku­puo­lel­le, jol­loin Wil­liam Gar­ner Sut­her­land, D.O. osteo­paat­ti ja kra­nio­ken­tän pio­nee­ri, kehit­ti sen ensim­mäi­se­nä ja sovel­si sitä klii­ni­ses­ti. Sit­tem­min monet tai­ta­vat hoi­ta­jat ovat sekä syventäneet että jaka­neet tut­ki­mus­taan ja koke­mus­taan ja jalos­ta­neet sii­tä yhden kai­kis­ta paran­ta­vien tai­to­jen (hea­ling arts) edis­ty­neim­mäl­le tasol­le. Kou­lu­tus perus­tuu Wil­liam G. Sut­her­lan­din D.O., Rol­lin Bec­ke­rin D.O., James Jea­lous­in D.O. sekä Bhadre­na C. Tschu­min ja Kavi Gemi­nin tut­ki­muk­siin ja työhön.

 

Kiin­nos­tuit­ko. Kysy lisää.

Craniosacral training

DANCE ALCHEMY celebration-workshop

Trans­for­moi­du tans­sien sydä­men läsnäolossa

Anna itsel­le­si hetki,

kuun­nel­la sydäntäsi,

tans­sia vapaasti,

juh­lia elä­väl­lä, ins­pi­raa­tio­ta täyn­nä ole­val­la musiikilla

Elä­vän harp­pu­musii­kin säestyksellä

(harp­pu, hui­lu, rum­mut, looper)

Seu­raa­va päi­vä­mää­rä: la 27.4.2024 Tampere

Dance Chintana

JOHDANTO-KURSSI

 

Tutus­tu­mi­nen

Bio­dy­naa­mi­seen Kraniosakraaliterapiaan

 

Syk­syl­lä 2024 mahd tulos­sa uusi kurs­si. Kysy lisää.

9.–10.3.2024, Tam­pe­re

Antoi­sa kak­si­päi­väi­nen kurs­si, jos­sa sukel­lam­me sisään bio­dy­naa­mi­sen kra­nio­sa­kraa­lin näke­myk­seen, opim­me mm. perus­kä­sit­tei­tä pri­mää­ri­hen­gi­tys­jär­jes­tel­mäs­tä, hoi­ta­jan neut­raa­li­ti­las­ta ja Ter­vey­den käsit­tees­tä. Teem­me käy­tän­nön har­joit­tei­ta ja har­joi­tus­hoi­to­ja, joi­ta voit heti sovel­taa työs­sä­si ja elämässäsi.

Kou­lu­tus tapah­tuu pienryhmässä.

Biodynaaminen_Kraniosakraali
 • Olen val­mis­tu­nut ICSB-ins­ti­tuu­tis­ta Sveit­sis­tä, The Inter­na­tio­nal Ins­ti­tu­te for Cra­nio­sac­ral Balancing® Ins­ti­tuu­tis­ta Ber­nis­tä vuon­na 2015. Opet­ta­ji­na Bhadre­na C. Tschu­mi ja Kavi Gemin.
 • IABT – Inter­na­tio­nal Affi­lia­tion for Bio­dy­na­mic Trai­nings on anta­nut kan­sain­vä­li­sen ser­ti­fi­kaa­tin täl­le tut­kin­nol­le ja koulutukselle.
 • Pre- and peri­na­tal soma­tic psyc­ho­lo­gy — opiskelija
 • Soma­tic Expe­riencing trainee

Chin­ta­na Seppä

Ser­ti­fioi­tu Bio­dy­naa­mi­nen Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­peut­ti BCST. 

Olen toi­mi­nut keho­te­ra­peut­ti­na vuo­des­ta 2004 saak­ka. Olen eri­kois­tu­nut stres­sin vapaut­ta­mi­seen, väsy­myk­sen hoi­toon sekä tuke­maan elä­män­muu­tok­sis­sa ja hen­ki­ses­sä kasvussa.

Hel­lä­va­rais­ta hoitoa

Ohjaan asiak­kaa­ni aset­tau­tu­maan, syväl­le omaan ole­mas­sao­loon­sa ja keho­tie­toi­suu­teen. Stres­siä ja tukok­sia vapau­te­taan hel­lä­va­rai­ses­ti. Hoi­don tulok­set ovat usein kään­teen­te­ke­viä ja pysyviä.

Sydän­tä­ni lähel­lä on eri­tyi­ses­ti las­ten ja äitien hyvin­voin­ti ja aito kes­ki­näi­nen yhteys, kii­reet­tö­myys ja ilo. Eri­koi­sa­laa­ni on eri­tyis­herk­kien ja yli­kuor­mi­tet­tu­jen äitien tuke­mi­nen ja vah­vis­ta­mi­nen, jot­ta he voi­si­vat parem­min ja suh­de lap­siin­sa oli­si läs­nä­ole­va ja elvyt­tä­vä. Kun äiti voi hyvin, sil­loin myös lap­sen kas­vu­ym­pä­ris­tö on ter­veem­pi ja tur­val­li­sem­pi — ja lap­si voi hyvin.

 •    Ser­ti­fioi­tu Bio­dy­naa­mi­nen
  Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­peut­ti BCST
 •    Tanssiterapeutti
 •    Kehoterapeutti
 •    Kouluttaja

 

Hoi­to­ko­ke­mus

Chin­ta­nan hoi­dos­sa tapah­tuu ihmei­tä: hoi­dos­sa palaan alku­pe­räi­seen koo­dauk­see­ni — koo­dauk­seen, jos­sa olen pyy­teet­tö­mäs­sä rak­kau­den ja tyy­ney­den tilassa. 

Keho­ni ja sie­lu­ni vuo­ro­vai­kut­ta­vat hoi­don myö­tä tois­ten­sa kans­sa voi­mak­kaas­ti ja keho hakeu­tuu hil­jal­leen alku­pe­räi­seen har­mo­ni­aan. Kiin­ty­myk­set ja jän­ni­tyk­set rau­kea­vat lem­peäs­ti mah­dol­lis­taen ener­gian vir­tauk­sen ja vah­van maadoittumisen. 

Eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­lis­tä itsel­le­ni on ollut se, kuin­ka hoi­to­jen myö­tä huo­maan keho­ni vasem­man ja oikean puo­len suh­teen tasa­pai­not­tu­van, mikä tun­tuu sei­so­ma-asen­non ja koko sel­kä­ran­gan vakau­te­na. Läm­min kii­tos jokai­ses­ta kosketuksesta!”

Susan­na

Hoi­to­ko­ke­mus

”Hoi­dos­sa Chin­ta­na ais­tii her­käs­ti ja hel­läs­ti asiak­kaan­sa ja hänen hoi­ton­sa on hyvin hie­no­syi­nen. Syväl­tä kos­ket­ta­va ja kehoa avaa­va hoi­to, veri ja ener­gia vir­taa­vat. Lopuk­si tun­tui läm­mön tun­ne ja ren­tou­tu­nut hyvä olo”

- Vir­pi Rai­pa­la-Cor­mier,  Frant­si­lan Luo­mu­yrt­ti­ti­lan perus­ta­ja ja luontaishoitokouluttaja.

Hoi­to­ko­ke­mus

”Chin­ta­nan rakas­ta­va läs­nä­olo sal­li minun sukel­taa nes­te-kehoo­ni. Tämä val­ta­me­ri oli niin tyy­ni ja elä­vä. Olo­ni oli niin help­po kuin valaan vau­val­la, joka kel­lui äitin­sä vieressä.”

Judith Maria Guenzl, soul sin­ger ja muusikko

Hoi­to­ko­ke­mus

“Pel­käs­tään jo Chin­ta­nan läs­nä­olo ja huo­ne alka­vat ren­tout­taa miel­tä ja kehoa. Chin­ta­na on hoi­ta­ja­na kuun­te­le­va, läm­min ja luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta. Itse hoi­to­ker­rat ovat vakuut­ta­neet minut. Kehos­sa­ni vapau­tuu kireyk­siä ja omaa energiaa. 

Tun­tuu kuin kehon omat paran­nus­kei­not vapau­tui­si­vat. Hoi­don jäl­keen olo on ollut iha­nan väsy­nyt ja rau­kea. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti, niin fyy­si­siin kuin mie­len haasteisiin.”

-Vee­ra

Bio­dy­naa­mi­nen Kra­nio­sa­kraa­litera­pia

Syväs­ti ren­tout­ta­va ja hel­lä­va­rai­nen hoi­to, joka tuo mei­dät takai­sin tasa­pai­noon, koko­nai­suu­ten ja alku­pe­räi­seen ykseyteen.

Dance Alchemy Celebration

Dance Alc­he­my Celebration

27.4.2024 Shen Garden

 Trans­for­moi­du tans­sin avul­la. Miel­lyt­tä­väl­lä taval­la läs­nä omas­sa kehos­sa, enem­män iloa ja elä­vyyt­tä elämään.

Soma­tic Experiencing

Edul­li­set trai­nee-hoi­dot. Keho­kes­kei­nen lähes­ty­mis­ta­pa trau­man ja mui­den stres­si­häi­riöi­den rat­kai­se­mi­seen.
Myös etänä.

Paluu tasa­pai­noon — hyvin­voin­ti kurs­si äideille

Äidin hyvin­voin­nin tuke­mi­nen ja vahvistaminen.

Opi luo­maan sisäi­nen rauhankeskuksesi.

Ota yhteyt­tä

3 + 11 =

©2024 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH