Chin­ta­na

Olen val­mis­tu­nut ICSB-ins­ti­tuu­tis­ta Sveit­sis­tä, The Inter­na­tio­nal Ins­ti­tu­te for Cra­nio­sac­ral Balancing® Ins­ti­tuu­tis­ta Ber­nis­tä vuon­na 2015. Opet­ta­ji­na Bhadre­na C. Tschu­mi Gemin ja Kavi Gemin. IABT – Inter­na­tio­nal Affi­lia­tion for Bio­dy­na­mic Trai­nings on kan­sain­vä­li­ses­ti tun­nus­ta­nut tut­kin­non ja kou­lu­tuk­sen. Olen myös ser­ti­fioi­tu Bio­dy­naa­mi­nen Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­peut­ti BCST, tans­si­te­ra­peut­ti ja hyvin­voin­ti­val­men­ta­ja
Kir­joi­tet­tu 04.06.2020
Aset­tua syväl­le omaan todel­li­seen itseen­sä

Into­hi­mo­ni on ohja­ta asiak­kaa­ni omaan todel­li­seen voi­mal­li­seen ja sydä­mel­li­seen itseen­sä. Sil­loin jokin hänen sisim­mäs­sään ren­tou­tuu, hän alkaa säteil­lä, rakas­taa ja elää juu­ri sitä elä­mää mitä hänen on tar­koi­tet­tu elää.


Kun hän hoi­don jäl­keen havait­see jal­kan­sa ole­van syväl­lä maas­sa, kehon­sa ole­van tasa­pai­noi­nen ja hän ais­tii kuin­ka elä­män­voi­ma alkaa vir­ra­ta eli­mis­tös­sään.

Eri­tyi­ses­ti kuin­ka hän on nyt syväl­lä omas­sa rau­has­saan. Elä­mä alkaa hel­pot­tua, yhteys omaan itseen, lap­siin ja puo­li­soon syve­nee.

Juu­ri eilen asiak­kaa­ni mai­nit­si hoi­don aika­na:

“Niin­kuin joku oli­si sytyt­tä­nyt valot pääl­le pääs­sä­ni. Ener­gia ja voi­ma taas vir­taa­vat kehos­sa­ni”.

Olen niin iloi­nen kun asia­kas­ta­ni asiat alkoi­vat taas innos­taa ja hymy pala­si hänen huu­lil­leen.

Chin­ta­na

0 Com­ments

Sub­mit a Com­ment

Säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta­si ei jul­kais­ta. Pakol­li­set ken­tät on mer­kit­ty *