Kuin­ka aset­tua syväl­le omaan todel­li­seen itseensä

Kuin­ka aset­tua syväl­le omaan todel­li­seen itseensä

Löy­dä oma sisäi­nen voimasi

Into­hi­mo­ni on ohja­ta asiak­kaa­ni omaan voi­mal­li­seen ja sydä­mel­li­seen itseen­sä. Täl­löin jokin hänen sisim­mäs­sään ren­tou­tuu, hän alkaa säteil­lä, rakas­taa ja elää juu­ri sitä elä­mää mitä hänen on tar­koi­tet­tu elää.

Juu­ri eilen asiak­kaa­ni mai­nit­si hoi­don aikana:

“Niin kuin joku oli­si sytyt­tä­nyt valot pääl­le pääs­sä­ni. Ener­gia ja voi­ma taas vir­taa­vat kehossani”.

Olen niin iloi­nen kun asiat alkoi­vat taas innos­taa asia­kas­ta­ni ja hymy pala­si hänen huulilleen.

Hoi­don jäl­keen asiakas
 • tun­tee juurtuneensa
 • tun­tee kehon­sa ole­van tasapainoinen
 • hän ais­tii kuin­ka elä­män­voi­ma alkaa vir­ra­ta elimistössä

Olen suun­nit­te­le­mas­sa kou­lu­tuk­se­ni myö­tä munuais­ten hyvin­voin­nin hoi­to­sar­jaa vah­vis­ta­maan kehon elin­voi­maa ja stres­sin sie­to­ky­kyä, jos­ta ker­ron myöhemmin.

“Tai­vaal­li­nen, ener­gi­nen olo, sel­keä mie­li, luot­ta­vai­nen ja ren­tou­tu­nut keho”

“Tai­vaal­li­nen, ener­gi­nen olo, sel­keä mie­li, luot­ta­vai­nen ja ren­tou­tu­nut keho”

Olin Luccas­sa, Tosca­nas­sa uut­ta oppimassa

Osal­lis­tuin Bio­dy­naa­mi­sen Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pian vuo­sit­tai­seen täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen Luccas­sa Tos­ka­nas­sa. Täl­lä ker­taa kurs­sin nime­nä oli Munuai­set — Elin­voi­man Mal­ja. Kurs­si siis käsit­te­li munuai­sia ja lisä­mu­nuai­sia. Opet­ta­ji­na­ni oli­vat jäl­leen ker­ran Bhadre­na C. Tschu­mi ja Kavi Gemin. Sain kou­lu­tuk­ses­ta pal­jon annet­ta­vaa ja uusia edis­tyk­sel­li­siä menetelmiä.

Olo­ni kou­lu­tuk­sen jäl­keen on niin tai­vaal­li­sen hyvä, sel­keä ja luot­ta­vai­nen, että haluan ehdot­to­mas­ti jakaa tämän olon teil­le kaikille.

Munuais­ten hyvin­voin­ti vai­kut­taa elinvoimaasi

Munuai­set ovat kehom­me elin­voi­man kes­kus ja myö­tä­vai­kut­ta­vat elä­mäm­me perus­e­ner­gi­aan eli vai­kut­ta­vat suo­raan mei­dän jak­sa­mi­seen. Ne ovat myös alku­voi­man, tah­don, sek­su­aa­lie­ner­gian ja luo­vuu­den keskuksemme.

Kun munuai­set toi­mi­vat hyvin, mie­li on sel­keä ja kehol­la on kyky uudis­tua ja elpyä. Monis­sa filo­so­fi­sis­sa perin­teis­sä munuai­sia on ver­rat­tu nuo­ruu­den läh­tee­seen, sil­lä ne tuke­vat elä­män voi­miam­me, tuke­vat pit­käi­käi­syy­teen ja hyvään terveyteen.

 

Mis­tä voi tun­nis­taa, että munuai­set voi­si­vat tar­vi­ta vahvistusta:
 • olet koko ajan uupu­nut, väsynyt
 • et jak­sa keskittyä
 • mikään ei oikein huvi­ta tai innosta
 • aineen­vaih­dun­ta on heikkoa
 • stres­si jää pääl­le, et osaa rentoutua
 • her­mos­tut helposti
 • kehon kuo­na-aineet eivät pois­tu, tur­vot­taa, iho on epä­puh­das, ihot­tu­maa jne.

Kurs­sil­la opis­ke­lim­me munuais­ten ja lisä­mu­nuais­ten ana­to­mi­aa, fysio­lo­gi­aa ja alkio­tie­det­tä (embry­olo­gy) ja tun­nus­te­lim­me kehos­sa ole­via bio­dy­naa­mi­sia voi­mia jot­ka ovat perus­ta­na munuais­ten muo­dos­tu­mi­sel­le ja kehi­tyk­seen ja elä­mä­ne­ner­gian läh­teen toi­min­to­jen ymmärtämiseen.

Munuai­set ovat elin­voi­man keskuksemme

 Kun munuai­sia hoi­de­taan bio­dy­naa­mi­ses­ti, se tuo sel­keyt­tä ja elin­voi­maa sekä las­kee kehon stressitasoa.

Munuais­ten pää­teh­tä­vä on pois­taa kuo­na-aineet ja sel­lai­set eli­mis­töl­le myr­kyl­li­set aineet jot­ka muu­toin kuor­mit­tai­si­vat eli­mis­töäm­me ja tuk­ki­si­vat nes­te­ke­hoam­me. Munuais­ten toi­min­ta tukee ja var­mis­taa joka päi­vä jat­ku­van veren puh­dis­tuk­sen. Munuai­set sään­nös­te­le­vät solun ulko­puo­li­sen nes­teen mää­rää ja siten eli­mis­tön vesipitoisuuden.

Munuai­set ovat myös vas­tuus­sa monis­ta kehon toi­min­nois­ta jot­ka liit­ty­vät eli­mis­tön elinvoimaan:
 • sää­te­le­vät aineen­vaih­dun­ta­pro­ses­se­ja (meta­bo­lic processes)
 • osal­lis­tu­vat veren emäs-hap­po tasa­pai­non ylläpitämiseen
 • tuot­ta­vat D‑vitaminia
 • niil­lä on tär­kei­tä hor­moo­ni­toi­min­to­ja eri­tyi­ses­ti umpie­ri­tys­rau­has­ten toimintoja
 • sti­mu­loi­vat veren tuo­tan­toa luuytimessä
 • kes­kei­nen roo­li immuu­ni­jär­jes­tel­män toi­min­to­jen ylläpitämisessä.

Bio­dy­naa­mi­sel­la hoi­dol­la on poten­ti­aa­li palaut­taa eli­mis­tön suh­de sen luon­nol­li­siin elä­män voi­miin ja tar­koi­tuk­seen tuke­mal­la sen suun­tau­tu­mis­ta luon­tai­sen elä­män­voi­man ilmaisuun.

Voi­maan­nut­ta­va ja hyvä olo kurs­sin jälkeen

Kai­ken koke­ma­ni jäl­keen olo­ni kou­lu­tuk­sen jäl­keen on niin usko­mat­to­man hyvä, voi­maan­nut­ta­va, että haluan ehdot­to­mas­ti jakaa tätä kai­kil­le jot­ka pote­vat pit­kä­ai­kais­ta väsy­mys­tä, uupu­mus­ta tai vain halua­vat yksin­ker­tai­ses­ti lisää ener­gi­aa ja voimaa.

Olen kär­si­nyt pit­kä­ai­kai­ses­ta väsy­myk­ses­tä vuo­sia ja tie­dän miten se vai­keut­taa joka­päi­väis­tä elä­mää kun vain yksin­ker­tai­ses­ti ei jaksa.

Nyt sisäl­lä­ni asuu syvä rau­ha ja voi­ma. Olen niin kii­tol­li­nen ja iloi­nen kun nyt nukun yöni sikeäs­ti kun herään aamul­la vir­keä­nä jo ennen herä­tys­kel­lon soi­mis­ta. Elä­mä on aivan mah­ta­vaa kun jak­san, olen alka­nut urhei­le­maan ja saa­maan aikai­sek­si teke­mi­siä­ni. Sen lisäk­si olen posi­tii­vi­nen ja hauska.

“Tun­nen kuin­ka elä­mä kan­nat­taa minua” asia­kas kertoo

Luok­se­ni tuli nuo­ri nai­nen joka ker­toi ole­van­sa stres­saan­tu­nut jo jon­kin aikaa. Koto­na per­heen ja las­ten kans­sa oli ollut haas­ta­vaa. Hänes­tä tun­tui että aika ei riit­tä­nyt ja hänen teke­mät­tö­mien töi­den lis­tan­sa oli lopu­ton. Oli myös monen­lai­sia huo­lia. Hän oli uupunut.

Ensim­mäi­ses­sä hoi­dos­sa hänen keho-mie­li-sys­tee­min­sä jon­kin ajan kulut­tua rau­hoit­tui ja yhte­näis­tyi. Lisä­mu­nuais­ten kor­kea väräh­te­ly las­ki ja jo ensim­mäi­sen 60 minuu­tin pitui­sen Bio­dy­naa­mi­sen hoi­don jäl­keen hän oli kuin toi­nen ihmi­nen siis nyt pit­käs­tä aikaa hänes­tä tun­tui että oli täy­sin oma itsen­sä. Hän tun­si tur­vaa, rau­haa ja voi­maan­tu­van­sa. Hänen kas­von­sa oli tavat­to­man kauniit.

Seit­se­män ker­ran Voi­maan­nut­ta­va sel­keys-hoi­to­sar­jan jäl­keen asiak­kaa­ni ker­toi “nyt hoi­don jäl­keen mie­le­ni on usko­mat­to­man sel­keä ja kir­kas.  Tun­nen kuin­ka elä­mä kan­nat­taa minua ja syväl­lä kehos­sa­ni on vah­va tun­ne sii­tä että en ole yksin. Olen yhtey­des­sä sisäi­seen rau­haa­ni, levol­li­suu­teen ja tyy­ney­teen”. Hän ker­toi myös olon­sa olleen hoi­to­sar­jan myö­tä ener­gi­sem­pi ja pirteä.

Kou­lu­tuk­sen ja oman koke­muk­se­ni myö­tä olen suun­nit­tel­lun munuais­ten hyvin­voin­nin hoi­to­sar­jan joka vah­vis­taa kehon elin­voi­maa ja stres­sin sietokykyä.

G-LYQGM1CFCH