Bio­dy­naa­mi­sen Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pian koulutus

Uppou­du syväl­li­sen kehon, sie­lun ja hen­gen tun­te­muk­sen matkalle

Uusi kou­lu­tus alkaa 15.1.2025

Bio­dy­naa­mi­ses­sa kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pia-kou­lu­tuk­ses­sa opim­me työskentelemään ihmis­ten kans­sa koko­nais­val­tai­ses­ti. Keho ja mie­li yhdes­sä ja koko­nai­suu­des­saan ote­taan mukaan lähestymistapaan, jol­loin yksilöt, joi­den kans­sa työskentelemme, voi­vat kukois­taa täysin ter­vey­den ja hyvin­voin­nin kai­kil­la ulottuvuuksilla.

Lähestymistapamme taus­ta ulot­tuu 1900-luvun alku­puo­lel­le, jol­loin Wil­liam Gar­ner Sut­her­land, D.O. osteo­paat­ti ja kranio-kentän pio­nee­ri, joka kehit­ti sen ensimmäisenä ja sit­ten sovel­si sitä klii­ni­ses­ti. Sit­tem­min monet tai­ta­vat hoi­ta­jat ovat sekä syventäneet että jaka­neet tut­ki­mus­taan ja koke­mus­taan ja jalos­ta­neet sen yhdek­si paran­ta­vien tai­to­jen (hea­ling arts) edistyneimmälle tasol­le. Kou­lu­tus perus­tuu W. Sut­her­lan­din, D.O, Rol­lin Bec­ke­rin, D.O, James Jea­lous­in D.O. sekä Bhadre­na C. Tschu­min ja Kavi Gemi­nin tut­ki­muk­siin ja työhön.

Kenel­le tämä kou­lu­tus on tarkoitettu? 

Kurs­sit ovat avoi­mia keho­te­ra­peu­teil­le, tera­peu­teil­le ja hyvin­voin­tia­lan ammat­ti­lai­sil­le tai todel­la­kin kai­kil­le, jot­ka yksin­ker­tai­ses­ti halua­vat päästä syvempään koke­muk­seen itsestään. 

Mikä on kou­lu­tuk­sen sisältö? 

Kou­lu­tus perus­tuu sekä primäärihengitysjärjestelmän ana­to­mi­aan ja fysio­lo­gi­aan että embrio­lo­gi­aan (alkio­ke­hi­ty­sop­pi), ja koke­mus­ten asteit­tai­seen kart­tu­mi­seen primäärihengitysjärjestelmän monis­ta ilme­ne­mis­muo­dois­ta samal­la kun har­joit­te­lem­me esi­tel­ty­jä eri lähestymistapoja ja periaatteita.

Kou­lu­tuk­sen aihei­siin kuu­lu­vat primäärihengityksen ymmärtäminen ja hah­mot­ta­mi­nen Elämän Hen­gen (The Breath of Life) ilmai­su­na; nes­tei­den vaih­te­lu, kehon kudos­ten liik­ku­vuus ja liik­ku­vuus kal­lon ja selkäytimen ympärillä ole­vien kal­vo­jen kans­sa, kuten myös käytännön tavat keskittää ja sanal­li­nen vies­tin­tä asiak­kai­dem­me kans­sa suh­tees­sa läsnäoloon, mukaan lukien ymmärrys trau­mo­jen rat­kai­se­mi­ses­ta bio­dy­naa­mi­sen kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pian avulla.

Oppi­mi­nen koke­muk­sen kautta

Semi­naa­rit raken­tu­vat havain­to- ja tun­nus­te­lu­tai­to­jen kehittämiselle, joi­ta ope­te­taan yksin­ker­tai­sel­la taval­la teo­ria- ja har­joi­tus­ses­sioi­den kaut­ta. Vaih­to­hoi­dot anta­vat jokai­sel­le osal­lis­tu­jal­le oma­koh­tais­ta koke­mus­ta työstä itsestään sekä palau­tet­ta kump­pa­neil­ta ja kou­lu­tuk­ses­sa avus­ta­val­ta henkilökunnalta. Kaik­kia sisäisiä pro­ses­se­ja, joi­hin pääsemme hoi­to­ses­sioi­den kaut­ta, tue­taan itse­tut­kis­ke­lun ja medi­taa­tion avul­la. Semi­naa­rien välillä opis­ke­li­jat har­joit­te­le­vat ja opis­ke­le­vat syvällisesti esi­tet­tyä materiaalia.

Kou­lu­tus koos­tuu seitsemästä semi­naa­ris­ta, jois­ta kukin kestää vii­si päivää (vii­mei­nen semi­naa­ri kuusi päivää), ja nii­tä ope­te­taan noin kol­men vuo­den aika­na, ja kun­kin semi­naa­rin välillä on aikaa har­joit­te­luun ja kotio­pis­ke­luun. Kou­lu­tuk­sen lopus­sa on val­mis­tu­mis­pro­ses­si bio­dy­naa­mi­sen kra­nio­sa­kraa­li­hoi­ta­jan pätevyyden saa­mi­sek­si. Semi­naa­rit raken­tu­vat tois­ten­sa päälle, ja ne on käytävä peräkkäin.

Kou­lu­tuk­sen ohjaaja

AGATA H. HOLLIGER

Aga­ta H. Hol­li­ger (Sveit­si), BCST, SEP, WoLo KT on täydentävien hoi­to­muo­to­jen tera­peut­ti, Swiss fede­ral diplo­ma. Hän on työskennellyt yli 30 vuo­den ajan eri­lais­ten kehotyöskentelymenetelmien paris­sa, mukaan lukien Reba­lancing, syväkudoshieronta, Cra­nio­sac­ral ja Visce­ral Balancing, yhdis­tet­ty­nä medi­taa­tioon. Hän on kou­lut­tau­tu­nut Bhadre­na C.

page4image2117120

 

Tschu­min ja Kavi Gemi­nin kans­sa vuo­des­ta 1990 lähtien sekä kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pian bio­me­kaa­ni­siin ja bio­dy­naa­mi­siin lähestymistapoihin että kra­nio­sa­kraa­li­pe­diat­ri­aan. Hän on täydentävien hoi­to­muo­to­jen tera­peut­ti, jol­la on työelämän järjestön tut­kin­to, bio­dy­naa­mi­nen kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­peut­ti (BCST) ja Soma­tic Expe­riencing® Prac­ti­tio­ner (SEP) trau­mo­jen rat­kai­se­mi­ses­sa sekä SVEB (liit­to­val­tion kou­lut­ta­ja aikui­sil­le) ja ICSB®:n, Cra­nio Suisse®:n ja täydentävän tera­pian ohjaa­ja. Hän on Cra­nio Suisse®:n ja ACSI:n (Ita­lia) jäsen ja Sveit­sis­sä toi­mi­van Inter­na­tio­nal Cra­nio­sac­ral Balancing Institute®:n assis­tent­tio­pet­ta­ja. Tällä het­kel­lä hän tar­jo­aa bio­dy­naa­mi­sen kra­nio­sa­kraa­lin-kurs­se­ja ja ‑kou­lu­tuk­sia sekä hoi­to­ja ja ohjaus­ta Sveit­sis­sä, Euroo­pas­sa ja Lati­na­lai­ses­sa Amerikassa.

Chin­ta­na Sep­pä toi­mii kou­lu­tuk­sen assistenttina.

 

Lisä­tie­to­ja koulutuksesta

Kou­lu­tus­paik­ka: Frant­si­lan Tila, Hämeenkyrö

Alus­ta­va koulutusaikataulu-suunnitelma:

Semi­naa­ri 1: 15–19.1.2025

Semi­naa­ri 2: 30.4.–4.5.2025

Semi­naa­ri 3: 8–12.10.2025

Seu­raa­vien semi­naa­rien tar­kem­mat päivämäärät ilmoi­te­taan lähempänä. 

Koko kou­lu­tus yhteen­sä 7 seminaaria.

Ota yhteyt­tä

9 + 3 =

©2024 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH