Aset­tua syväl­le omaan todel­li­seen itseen­sä

Aset­tua syväl­le omaan todel­li­seen itseen­sä

Into­hi­mo­ni on ohja­ta asiak­kaa­ni omaan todel­li­seen voi­mal­li­seen ja sydä­mel­li­seen itseen­sä. Sil­loin jokin hänen sisim­mäs­sään ren­tou­tuu, hän alkaa säteil­lä, rakas­taa ja elää juu­ri sitä elä­mää mitä hänen on tar­koi­tet­tu elää.


Kun hän hoi­don jäl­keen havait­see jal­kan­sa ole­van syväl­lä maas­sa, kehon­sa ole­van tasa­pai­noi­nen ja hän ais­tii kuin­ka elä­män­voi­ma alkaa vir­ra­ta eli­mis­tös­sään.

Eri­tyi­ses­ti kuin­ka hän on nyt syväl­lä omas­sa rau­has­saan. Elä­mä alkaa hel­pot­tua, yhteys omaan itseen, lap­siin ja puo­li­soon syve­nee.

Juu­ri eilen asiak­kaa­ni mai­nit­si hoi­don aika­na:

“Niin­kuin joku oli­si sytyt­tä­nyt valot pääl­le pääs­sä­ni. Ener­gia ja voi­ma taas vir­taa­vat kehos­sa­ni”.

Olen niin iloi­nen kun asia­kas­ta­ni asiat alkoi­vat taas innos­taa ja hymy pala­si hänen huu­lil­leen.

Chin­ta­na