Trans­for­moi­du iloi­ten tans­sin ja sydä­men voi­mal­la. 

Opi muun­ta­maan nega­tii­vi­set ener­giat ja tun­teet mie­lek­kääl­lä taval­la jot­ta elä­mä­si voi jäl­leen kukois­taa täy­des­ti. 
 

DANCE Alc­he­my

kurs­sil­la kuun­te­lem­me omaa sydän­täm­me, tulem­me kos­ke­tuk­siin todel­li­seen sisäi­seen itseem­me kans­sa ja tans­sim­me kau­niin elä­vän musii­kin tah­dis­sa.

Sydä­men, läs­nä­olon ja tans­sin kaut­ta trans­for­maa­tio – tun­tei­dem­me, aja­tuk­siem­me ja ener­gioi­dem­me muo­don­muu­tos voi tapah­tua. Siten voim­me pala­ta takai­sin alku­pe­räi­seen elä­vyy­teen ja täy­teen kukois­tuk­seen – tähän upe­aan elä­män lah­jaan!

Jota juh­lis­tam­me vapaas­ti tans­sien.

Kun yhdis­täm­me nämä kol­me aines­osaa trans­for­maa­tio voi tapah­tua: muu­tam­me nega­tii­vi­set aja­tuk­sem­me, kuviom­me ja tun­teem­me mie­lek­kääl­lä taval­la ja vapau­tam­me itsem­me rajoi­tuk­sis­ta, jot­ta elä­mäm­me voi kukois­taa täy­des­ti.

Ensim­mäi­nen aines on Tie­toi­suus: olla täy­sin läs­nä keho tun­te­muk­sis­sa, tie­toi­nen tun­teis­ta, aja­tuk­sis­ta ja ener­giois­ta­si.

Toi­nen aines­osa on Sydä­men läs­nä­olo: toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si kai­ken sen, joka on läs­nä juu­ri nyt ja niin kuin se on. Omi­nais­piir­tei­nä sydä­mes­sä ovat itsem­me ja kai­ken hyväk­sy­mi­nen ja sal­li­mi­nen ilman , että yri­täm­me muut­taa mitään.

Kol­mas aines­osa on Elä­vyys ja Voi­ma (inten­si­teet­ti). Tans­sin ja liik­keen kaut­ta ilmen­näm­me kaik­kea sitä, mitä on läs­nä täs­sä het­kes­sä.

Kun sekoi­tam­me yhteen juu­ri saman ver­ran näi­tä kaik­kia aine­so­sia, alke­mi­nen pro­ses­si voi tapah­tua. Se pal­jas­taa meil­le oman todel­li­sen minäm­me – rak­kau­den ja yksey­den, sen että olem­me yhtä kai­ken kans­sa. Havait­sem­me ole­mi­sen ilon, rie­mun ja vapau­den!

Täs­sä medi­ta­tii­vi­sel­la kurs­sil­la opim­me tämän alke­mi­sen pro­ses­sin, jon­ka avul­la voim­me itse trans­for­moi­da nega­tii­vi­sia aja­tuk­siam­me ja tun­tei­tam­me. Tans­sim­me nii­tä voi­mal­la ja elä­vyy­del­lä ja sii­nä mei­tä avus­taa eri­tyi­nen syväl­tä kos­ket­ta­va musiik­ki. Rap­haël Pinel tukee mei­tä luo­mal­la kau­nis­ta sydän­tä­kos­ket­ta­vaa ja herk­kää musiik­kia kelt­ti­sel­lä har­pul­laan, hui­luil­la ja rum­muil­la. Kehoom­me varas­toi­tu­neet ener­giat vapau­tu­vat ja ilmai­sem­me kaik­kea sitä, joka on läs­nä juu­ri nyt.

Tans­sien juh­lis­tam­me suur­ta ilois­ta elä­män juh­laa – sitä iloa, joka syn­tyy sii­tä lah­jas­ta, että olem­me elos­sa täs­sä het­kes­sä!

Lopuk­si ren­tou­dum­me ja hem­mot­te­lem­me itseäm­me her­käl­lä elä­väl­lä harp­pu­musii­kil­la. Voit syvä­ren­tou­tua täs­sä suu­res­sa rak­kau­des­sa ja kai­ken hyväk­syn­näs­sä, anta­mal­la musii­kin paran­ta­van väräh­te­lyn kos­ket­taa ja uudis­taa syväl­tä.

Tämä kurs­si sopii kai­kil­le, aikai­sem­paa tans­si­ko­ke­mus­ta ei vaa­di­ta vain halua koh­da­ta oma todel­li­nen itse­si!

Kra­nio­sa­kraa­litera­pia

Syväs­ti ren­tout­ta­va ja hel­lä­va­rai­nen hoi­to, joka tukee paluu­ta takai­sin tasa­pai­noon, koko­nai­suu­ten ja alku­pe­räi­seen yksey­teen.

Dance Alc­he­my

Trans­for­moi­du tans­sin avul­la. Tuo miel­lyt­tä­väl­lä taval­la enem­män iloa ja elä­vyyt­tä elä­mää­si.

Työ­hy­vin­voin­ti

Stres­sis­tä iloon-hyvin­voin­ti-paket­te­ja työyh­tei­söl­le. Työ­hy­vin­voin­tia syvä­ren­tout­ta­vien hoi­to­jen, medi­taa­tion, tans­sin ja liik­keen avul­la.

Sydä­men läs­nä­olo

Kurs­si sydä­men läs­nä­oloon ja rak­kau­den suloi­suu­teen. Nau­ti tans­sien ja syväs­ti ren­tou­tuen omas­ta sisim­mäs­tä­si. 

Kurs­si­ko­ke­mus

”Vapaa läs­nä­ole­va tans­si avaa sydä­men rak­kau­del­le”
- Rii­na, joo­gao­pet­ta­ja

Kurs­si­ko­ke­mus

”Yllät­tä­vä vai­ku­tus täl­lä kurs­sil­la: sydän tun­tui avau­tu­neen ja olo oli sees­tei­nen jaon­nel­li­nen. Tai­ta­va paris­kun­ta ja läm­min­hen­ki­nen kurs­si ”
- Päi­vi

Kurs­si­ko­ke­mus

”Iha­na ja vapaut­ta­va koke­mus. Tans­sin iloa ja jak­sa­mis­ta. Ja läm­min tun­nel­ma.”

- Mer­ja

Tääl­tä löy­dät vii­mei­sim­mät

blo­giar­tik­ke­li­ni

Blo­gi­kir­joi­tus 1

Blo­gi­kir­joi­tus 1

Your con­tent goes here. Edit or remo­ve this text inli­ne or in the modu­le Con­tent set­tings. You can also sty­le eve­ry aspect of this con­tent in the modu­le Design set­tings and even apply cus­tom CSS to this text in the modu­le Advanced set­tings. Your con­tent goes here.…

No Results Found

The page you reques­ted could not be found. Try refi­ning your search, or use the navi­ga­tion abo­ve to loca­te the post.

Ota yhteyt­tä

10 + 2 =

©2019 Chin­ta­na