ETÄHOITONA

voi­maan­nut­ta­va Bio­dy­naa­mi­nen hoito 

Akti­voi keho­si luon­tai­set, paran­ta­vat ja kor­jaa­vat voimavarasi

Etä­hoi­don etuja:

 

 • Hoi­don aika­na olet miel­lyt­tä­väs­ti omas­sa tur­val­li­ses­sa pai­kas­sa­si, esi­mer­kik­si kotonasi.
 • Sinun ei tar­vit­se siir­tyä tai mat­kus­taa min­ne­kään. Ei park­kee­ra­ta autoa.
 • Voit jää­dä rau­has­sa lepää­mään medi­ta­tii­vi­ses­sa tilas­sa heti hoi­don jäl­keen, jol­loin hoi­to voi vie­lä jat­kua sen­kin jäl­keen, kun hoi­ta­ja on irrot­ta­nut otteensa.
 • Mikä­li sinul­la on fyy­si­nen vam­ma tai sai­raus, joka estää sinua liik­ku­mas­ta ja tule­mis­ta hoi­to­huo­nee­seen tai yksin­ker­tai­ses­ti sijain­ti­si on lii­an kau­ka­na, hoi­to on nyt sinul­le mah­dol­lis­ta.
 • Tur­val­lis­ta hoi­toa Covid19-pan­de­mian aika­na, jol­loin suo­si­tel­laan fyy­si­sen kon­tak­tin välttämistä.
 • Jos sinua vaik­ka­pa ujos­tut­taa, voit omas­sa tur­val­li­ses­sa ja tutus­sa pai­kas­sa­si olla täy­sin oma itsesi.
Esi­merk­ke­jä kehon etä­hoi­don tuntemuksista:
 • Saa­tat vähi­tel­len siir­tyä aktii­vi­ses­ta ajat­te­lus­ta syväl­le unel­ta tun­tu­vaan medi­ta­tii­vi­seen tietoisuuteen.
 • Keho­si saat­taa alkaa ren­tou­tua ker­rok­sit­tain ja syvästi.
 • Saa­tat havai­ta muu­tok­sia hen­gi­tyk­ses­sä­si, pit­kiä syvä­hen­gi­tyk­siä tai pit­kiä tau­ko­ja sisä- ja ulos­hen­gi­tyk­sien välillä.
 • Kun her­mos­to­jär­jes­tel­mä­si alkaa sää­del­lä ja tasa­pai­not­tua, se saat­taa pur­kau­tua esim. jal­ko­jen tai käsien nykäyk­sil­lä tai saa­tat tun­tea läm­pöä tai sinua saat­taa palel­taa.
 • Havain­to­si keho­si pai­nos­ta saat­taa muut­tua, se voi tun­tua erit­täin kevyel­tä, jopa pain­ot­to­mal­ta tai päin­vas­toin erit­täin pai­na­val­ta.
 • Tun­te­mus keho­si koos­ta voi muut­tua, sinus­ta voi tun­tua pit­käl­tä jät­ti­läi­sel­tä tai niin pie­nel­tä kuin vauva.
 • Saa­tat havai­ta eri­lai­sia fyy­si­siä tun­te­muk­sia kuten tyky­tys­tä, läm­mön vapau­tu­mis­ta, kevyt­tä pis­te­lyä, vir­taa­mis­ta — kaik­ki ovat merk­ke­jä sii­tä, että keho­si on aloit­ta­nut itse­pa­ran­tu­mis­pro­ses­sin.
 • Saa­tat alkaa tun­tea sisäis­tä avau­tu­mis­ta ja irti­pääs­tä­mis­tä tai jopa näh­dä kuvia joil­la sinul­le on eri­tyi­nen tar­koi­tus parantumisprosessissasi.
 • Tavan­omai­nen todel­li­suu­den­ta­ju saat­taa vähi­tel­len muut­tua, kun olet ali­ta­jun­ta­si sisäis­ten ja syvien paran­ta­vien voi­mien ohjaamana.
 • Voit tun­tea olo­si erit­täin hyväk­si.

Bio­dy­naa­mi­nen hoi­to yllä­pi­tää, tukee ja vah­vis­taa omia kehom­me paran­ta­via voimia


Tämä on kut­su palaa­maan omaan, sisäi­seen voi­maa­si ja rak­kau­teen — ja sitä kaut­ta voi­maan­tu­maan. Hel­lä­va­rai­nen, mut­ta vai­kut­ta­va hoi­to vah­vis­taa ja palaut­taa keho­si omaa sisäis­tä paran­tu­mis­ky­kyä.

Bio­dy­naa­mi­ses­sa hoi­dos­sa havait­set joi­ta­kin fyysisiä‑, tun­ne­ta­son tun­te­muk­sia tai fysio­lo­gi­sia muu­tok­sia, jot­ka usein ovat miel­lyt­tä­viä ja suu­rim­mak­si osak­si tun­tu­vat ren­tout­ta­vil­ta. 

Saa­ta­vil­la myös etähoitoa

Etä­nä tapah­tu­va hoi­to tapah­tuu webi­naa­rin (video­neu­vot­te­lun) tai puhe­li­men väli­tyk­sel­lä. Hoi­to on yhtä vai­kut­ta­va ja elä­vöit­tä­vä kuin lähi­kon­tak­tis­sa tapah­tu­va hoi­to. Usein olen saa­nut palau­tet­ta, että hoi­to etä­nä on ollut jopa voi­mal­li­sem­pi ja tehok­kaam­pi.

 

Miten etä­hoi­to tapah­tuu käytännössä?

Ennen hoi­toa sovim­me ajas­ta säh­kö­pos­tit­se, puhe­li­mit­se tai voit vara­ta ajan suo­raan ajanvarausohjelmastani.

Saat ter­veys- ja hyvin­voin­ti­kar­toi­tus-lomak­keen, jon­ka voit täyt­tää ja lähet­tää minul­le ennen hoitoa.

Mak­su suo­ri­te­taan ennen hoi­toa tilil­le, jon­ka tili­nu­me­ron saat hoi­toa vara­tes­sa­si. Mui­ta mak­su­vaih­toeh­to­ja Mobi­le­Pay tai PayPal.

Hoi­don alus­sa klik­kaat hyvis­sä ajoin saa­maa­si video­ta­paa­mis­link­kiä (olem­me yhtey­des­sä esim. Zoom-sovel­luk­sen kaut­ta, joka ei vaa­di sinul­ta muu­ta kuin lin­kin klik­kauk­sen) tai soi­tan sinul­le puhe­li­mel­la, kuin­ka vain haluat.

Varaa itsel­le­si tila, jos­sa voit rau­has­sa ja häi­riöt­tä olla makuul­la esim. sän­gyl­lä tai pat­jal­la noin tun­nin ajan. Ota halu­tes­sa­si vilt­ti päällesi.

Kun aloi­tam­me hoi­don, esi­tän sinul­le lyhyes­ti muu­ta­man kysy­myk­sen hoi­toon ja oloo­si liit­tyen. Voit ker­toa minul­le hoi­toon liit­ty­vät toi­vo­muk­se­si ja halu­tes­sa­si esit­tää kysy­myk­siä hoi­dos­ta.

Hoi­to on pää­asias­sa hil­jai­nen ja hoi­dan sinua saman­ai­kai­ses­ti, kun sinä syvä­ren­tou­dut ja nau­tit olos­ta­si. Saa­tan aina välil­lä kysyä sinul­ta tun­te­muk­sis­ta­si tai voit tar­vit­taes­sa teh­dä kysymyksiä.

Hoi­don lopuk­si kysyn sinul­ta vie­lä lyhyes­ti tun­te­muk­sis­ta­si ja mah­dol­li­sis­ta oival­luk­sis­ta­si sekä kes­kus­te­lem­me hoi­don vai­ku­tuk­sis­ta. Ker­ron sinul­le hoi­don aika­na tapah­tu­neis­ta havain­nois­ta­ni sekä mah­dol­li­ses­ti annan sinul­le hoi­to-ohjei­ta kotiin.

“Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pia etä­nä oli minul­le uusi koke­mus ja toi­mi erit­täin hyvin Zoom-sovel­luk­sel­la.
Sain oman hoi­ta­van, ren­tout­ta­van ja ener­gi­soi­van hoi­to­het­ken tur­val­li­ses­ti omas­sa makuu­huo­nees­sa­ni läh­te­mät­tä kotoa­ni min­ne­kään näin koro­na-aikaan. Iha­naa, kun hoi­don aika­na näin Chin­ta­nan ja Chin­ta­na minut, kuin oli­sim­me olleet samas­sa hoi­to­huo­nees­sa. Lai­toin kuu­lok­keet pää­hä­ni, niin muut kodin äänet eivät minua häi­rin­neet. Meil­lä oli yhteys, pys­tyim­me kes­kus­te­le­maan ja tun­sin ener­gian vir­taa­van. Yllä­tyin, kuin­ka hyvin hoi­to teho­si. Olin hoi­don jäl­keen ener­gi­nen ja pir­teä. Kii­tos Chintana”.

Sari, 57 v. Pirkkala

“I felt light and at peace after my ses­sion with Chin­ta­na and would high­ly recom­mend this Dis­tance Cra­nio­sac­ral ses­sion to tho­se see­king to re-align their emo­tio­nal and spi­ri­tual bodies to their True Self.

Thank you! ”

Yours in the Light,

Matt­hew Koren
Cer­ti­fied by the Modern Mys­te­ry School
Foun­der of Spi­rit in Transition

 

Ota yhteyt­tä

9 + 15 =

©2021 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH