Tutus­tu­mi­nen Bio­dy­naa­mi­seen Kraniosakraaliterapiaan

sukel­la sisään bio­dy­naa­mi­sen näke­myk­seen ja kokemukseen

Joh­dan­to­kurs­si 4–5.11.2023

Antoi­sa kak­si­päi­väi­nen kurs­si, jos­sa sukel­lam­me sisään bio­dy­naa­mi­sen kra­nio­sa­kraa­lin näke­myk­seen ja opim­me mm. perus­kä­sit­tei­tä pri­mää­ri­hen­gi­tyk­ses­tä, Breath of Life-käsit­tees­tä (Elä­män hen­ki), hoi­ta­jan neut­raa­li­ti­las­ta ja Ter­vey­den käsitteestä.

Teem­me päi­vit­täin käy­tän­nön har­joit­tei­ta ja har­joi­tus­hoi­to­ja, joi­ta voit heti ottaa käyt­töön työs­sä­si ja elämässäsi.

Saam­me myös koke­mus­ta bio­dy­naa­mi­ses­ta näke­myk­ses­tä, joka orien­toi­tuu Ter­vey­teen, elä­män voi­maan — sii­hen vii­sau­teen joka on luo­nut mei­dän kehom­me, yllä­pi­tää ja kor­jaa mei­tä koko elä­mäm­me ajan.

Kurs­sin tavoi­te on saa­da juu­ri oma­koh­tais­ta koke­mus­ta sii­tä mis­tä on kysy­mys ja oppia hoi­ta­jan neut­raa­li­ti­las­ta joka on kai­ken a ja o. Sekä tuen ja itse huo­leh­ti­mi­sen tär­key­des­tä ja kuin­ka ne vai­kut­ta­vat mei­hin ja hoitoon.

Kurs­sil­la opim­me käy­tän­tö­jä, joi­ta voit heti ottaa käyt­töön omas­sa elä­mäs­sä­si ja hoi­to­työs­sä­si. Teem­me molem­pi­na päi­vi­nä har­joi­tus­hoi­to­ja, joten sii­nä saa koke­mus­ta molem­min puo­lin (hoi­ta­ja­na ja hoidettavana).

Kou­lu­tus tapah­tuu pienryhmässä.

Kunin­kaan­ka­tu 39, Tampere.

Hin­ta 340 euroa, sis ALV 24%
Sis. pie­net väli­pa­lat, kah­vin ja teen.

 

Hoi­to­ko­ke­mus

Chin­ta­nan hoi­dos­sa tapah­tuu ihmei­tä: hoi­dos­sa palaan alku­pe­räi­seen koo­dauk­see­ni — koo­dauk­seen, jos­sa olen pyy­teet­tö­mäs­sä rak­kau­den ja tyy­ney­den tilassa. 

Keho­ni ja sie­lu­ni vuo­ro­vai­kut­ta­vat hoi­don myö­tä tois­ten­sa kans­sa voi­mak­kaas­ti ja keho hakeu­tuu hil­jal­leen alku­pe­räi­seen har­mo­ni­aan. Kiin­ty­myk­set ja jän­ni­tyk­set rau­kea­vat lem­peäs­ti mah­dol­lis­taen ener­gian vir­tauk­sen ja vah­van maadoittumisen. 

Eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­lis­tä itsel­le­ni on ollut se, kuin­ka hoi­to­jen myö­tä huo­maan keho­ni vasem­man ja oikean puo­len suh­teen tasa­pai­not­tu­van, mikä tun­tuu sei­so­ma-asen­non ja koko sel­kä­ran­gan vakau­te­na. Läm­min kii­tos jokai­ses­ta kosketuksesta!”

Susan­na

Hoi­to­ko­ke­mus

”Hoi­dos­sa Chin­ta­na ais­tii her­käs­ti ja hel­läs­ti asiak­kaan­sa ja hänen hoi­ton­sa on hyvin hie­no­syi­nen. Syväl­tä kos­ket­ta­va ja kehoa avaa­va hoi­to, veri ja ener­gia vir­taa­vat. Lopuk­si tun­tui läm­mön tun­ne ja ren­tou­tu­nut hyvä olo”

- Vir­pi Rai­pa­la-Cor­mier,  Frant­si­lan Luo­mu­yrt­ti­ti­lan perus­ta­ja ja luontaishoitokouluttaja.

Hoi­to­ko­ke­mus

”Chin­ta­nan rakas­ta­va läs­nä­olo sal­li minun sukel­taa nes­te-kehoo­ni. Tämä val­ta­me­ri oli niin tyy­ni ja elä­vä. Olo­ni oli niin help­po kuin valaan vau­val­la, joka kel­lui äitin­sä vieressä.”

Judith Maria Guenzl, soul sin­ger ja muusikko

Hoi­to­ko­ke­mus

“Pel­käs­tään jo Chin­ta­nan läs­nä­olo ja huo­ne alka­vat ren­tout­taa miel­tä ja kehoa. Chin­ta­na on hoi­ta­ja­na kuun­te­le­va, läm­min ja luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta. Itse hoi­to­ker­rat ovat vakuut­ta­neet minut. Kehos­sa­ni vapau­tuu kireyk­siä ja omaa energiaa. 

Tun­tuu kuin kehon omat paran­nus­kei­not vapau­tui­si­vat. Hoi­don jäl­keen olo on ollut iha­nan väsy­nyt ja rau­kea. Suo­sit­te­len lämpimästi,niin fyy­si­siin kuin mie­len haasteisiin.”

-Vee­ra

Hoi­to­ko­ke­mus

Läm­pi­mäs­ti suo­sit­te­len Chin­ta­nan syvä­ren­tout­ta­vaa hoi­toa. Arjen haas­teet ja riit­tä­mät­tö­myy­den tun­ne voi saa­da aika­sek­si stres­siä. Tämä hoi­to vapaut­ti fyy­sis­tä ja tun­ne­pe­räis­tä jän­ni­tys­tä. Tun­tui kuin pai­na­va kuor­ma oli­si pudon­nut har­teil­ta­ni! Lisäk­si huo­ma­sin että aineen­vaih­dun­ta kiih­tyi ja keho­ni vir­kis­tyi. Täs­tä on muka­va aloit­taa syk­sy, ren­tou­tu­nee­na ja elinvoimaisena. 

Chin­ta­na huo­kuu rak­kaut­ta, läm­pöä ja välit­tä­mis­tä💫♥️✨

- Annet­te S

Hoi­to­ko­ke­mus

“Chin­ta­na luo hyväk­sy­vän ja tur­val­li­sen ilma­pii­rin. Hänen lem­peä, läm­min ja maa­doit­ta­va kos­ke­tuk­sen­sa sai keho­ni jän­ni­tyk­set hel­lit­tä­mään ja sain kokea tur­val­li­suu­den tun­teen. Hoi­don jäl­keen keho­ni oli ren­tou­tu­nut ja peh­meäm­pi, mie­li tyy­ni ja onnellinen. 

Läm­min suo­si­tus Chin­ta­nan hoitoihin 💞”

- Sini K.

Ota yhteyt­tä

4 + 15 =

©2023 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH