Tasa­pai­noa ja voi­maa Bio­dy­naa­mi­sel­la Kraniosakraaliterapialla

Perus­tuu elä­mää yllä­pi­tä­viin — kehom­me luon­nol­li­siin luo­viin, paran­ta­viin ja kor­jaa­viin bio­dy­naa­mi­siin voimiin

Bio­dy­naa­mi­sen kra­nio­sa­kraa­li­hoi­don etuja

 

 • tasa­pai­not­taa neu­ro-endo­krii­nis­tä immuu­ni­jär­jes­tel­mää
 • tasa­pai­not­taa aineen­vaih­dun­taa
 • tasa­pai­not­taa auto­no­mis­ta her­mos­toa
 • lisää lihas­ten, luus­ton ja nivel­ten hyvinvointia
 • antaa apua pään­sär­kyyn
 • vah­vis­taa ruu­an­su­la­tus­ta
 • antaa apua uni-ongel­miin
 • vähen­tää stres­siä
 • vapaut­taa jän­ni­tyk­siä
 • aut­taa koko­nais­val­tai­seen syvään ren­tou­tu­mi­seen ja hyvään oloon
 • tukea eri­tyis­herk­kyy­teen
 • antaa apua masen­nuk­seen ja lop­puun palamiseen
 • palaut­taa ener­gia­ta­soa ja vah­vis­taa elin­voi­maa
 • tuo mie­len rauhaa
 • tukee hen­kis­tä kas­vua ja koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia
 • tasa­pai­not­taa tun­tei­ta
 • vah­vis­taa omia resurs­se­ja
 • paran­taa elämänlaatua

 

Hoi­dot sopi­vat kaikenikäisille
 • Vau­voil­le
 • Pik­ku­lap­sil­le
 • Nuo­ril­le
 • Ras­kaa­na ole­vil­le naisille
 • Aikui­sil­le ja vanhuksille

Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pia yllä­pi­tää, tukee ja vah­vis­taa kehom­me omia sisäi­siä voimia


Bio­dy­naa­mi­nen kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pia (Bio­dy­na­mic Cra­nio­Sac­ral The­ra­py, BCST) on koko­nais­val­tai­nen, hel­lä­va­rai­nen ja mani­pu­loi­ma­ton kehon kos­ke­tus­te­ra­pia. Se perus­tuu kehos­sam­me läs­nä­ole­viin luon­tai­siin elä­mää yllä­pi­tä­viin voi­miin ja terveyteen.

Bio­dy­naa­mi­sen kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pian koke­muk­sen ja ymmär­ryk­sen mukaan jopa vai­keis­sa fyy­si­sis­sä ja psyyk­ki­sis­sä epä­ta­sa­pai­no­ti­lois­sa ter­veys on aina läs­nä. Tämä tera­pia­muo­to perus­tuu ana­to­mian, fysio­lo­gian, embrio­lo­gian, moder­nin neu­ro­bio­lo­gian ja kvant­ti­fy­sii­kan tutkimustietoon.

Bio­dy­naa­mi­nen kra­nio­sa­kraa­li­hoi­to tukee kehom­me omia voimia

Sama voi­ma ja vii­saus, joka on luo­nut usko­mat­to­man täy­del­li­sen kehom­me hedel­möi­ty­mi­ses­tä läh­tien, myös yllä­pi­tää, jär­jes­tää ja kor­jaa kehoam­me läpi elä­mäm­me. Bio­dy­naa­mi­nen kra­nio­sa­kraa­li-hoi­to tukee ja vah­vis­taa näi­tä omia sisäi­siä voi­miam­me. Se aut­taa eli­mis­töäm­me palaa­maan luon­nol­li­seen ja alku­pe­räi­seen tasa­pai­noon­sa. Hoi­to suun­tau­tuu ihmi­sen syn­nyn­näis­tä ter­veyt­tä ja luon­tai­sia resurs­se­ja kohti.

Bio­dy­naa­mi­ses­sa kra­nio­sa­kraa­lis­sa eli­mis­tö näh­dään yhte­näi­se­nä koko­nai­suu­te­na. Sii­nä tue­taan kehon omaa syn­nyn­näis­tä itse­sää­te­lyä ja tasa­pai­noa fyy­si­sel­lä, psyyk­ki­sel­lä, emo­tio­naa­ti­sel­la ja hen­ki­sel­lä tasolla.

 

Hoi­ta­jan kos­ke­tus on hel­lä­va­rai­nen, kuun­te­le­va ja vastaanottavainen.

Elä­män voi­ma ilmai­see itse­ään kehos­sam­me kudos­ten, nes­tei­den ja raken­tei­den pri­mää­ri hen­gi­tyk­se­nä. Se on hoi­ta­jan havait­ta­vis­sa ja tun­net­ta­vis­sa. Hoi­ta­ja kes­kit­tyy ole­maan hil­jai­ses­sa neut­raa­li-tilas­sa. Hän on yhteis­työs­sä kehon sisä­syn­tyis­ten bio­dy­naa­mis­ten voi­mien kans­sa ja kuun­te­lee ja tukee pri­mää­ri hen­gi­tys­tä sekä eli­mis­töä. Tämä mah­dol­lis­taa sen, että keho voi ottaa käyt­töön omat paran­ta­vat ja kor­jaa­vat voi­ma­va­ran­sa ja jär­jes­täy­ty­mään uudel­leen, palau­tu­maan yhte­näi­sek­si ja löy­tä­mään sisäi­sen tasapainonsa.

Bio­dy­naa­mi­nen kra­nio­sa­kraa­li­hoi­to ren­tout­taa syväl­tä niin kehoa ja kuin mieltä.

Syväs­sä ren­tou­den ja luot­ta­muk­sen tilas­sa ihmi­sel­lä on mah­dol­li­suus saa­vut­taa tasa­pai­no, sisäi­nen rau­ha ja hiljaisuus,

joil­la on sel­keyt­tä­vä ja uut­ta luo­va vai­ku­tus kehos­sa. Hoi­to tukee kehoa tiel­lä koh­ti luon­nol­lis­ta ter­veyt­tä, elin­voi­maa ja hyvinvointia.

Hoi­to­ko­ke­mus

Chin­ta­nan hoi­dos­sa tapah­tuu ihmei­tä: hoi­dos­sa palaan alku­pe­räi­seen koo­dauk­see­ni — koo­dauk­seen, jos­sa olen pyy­teet­tö­mäs­sä rak­kau­den ja tyy­ney­den tilassa. 

Keho­ni ja sie­lu­ni vuo­ro­vai­kut­ta­vat hoi­don myö­tä tois­ten­sa kans­sa voi­mak­kaas­ti ja keho hakeu­tuu hil­jal­leen alku­pe­räi­seen har­mo­ni­aan. Kiin­ty­myk­set ja jän­ni­tyk­set rau­kea­vat lem­peäs­ti mah­dol­lis­taen ener­gian vir­tauk­sen ja vah­van maadoittumisen. 

Eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­lis­tä itsel­le­ni on ollut se, kuin­ka hoi­to­jen myö­tä huo­maan keho­ni vasem­man ja oikean puo­len suh­teen tasa­pai­not­tu­van, mikä tun­tuu sei­so­ma-asen­non ja koko sel­kä­ran­gan vakau­te­na. Läm­min kii­tos jokai­ses­ta kosketuksesta!”

Susan­na

Hoi­to­ko­ke­mus

”Hoi­dos­sa Chin­ta­na ais­tii her­käs­ti ja hel­läs­ti asiak­kaan­sa ja hänen hoi­ton­sa on hyvin hie­no­syi­nen. Syväl­tä kos­ket­ta­va ja kehoa avaa­va hoi­to, veri ja ener­gia vir­taa­vat. Lopuk­si tun­tui läm­mön tun­ne ja ren­tou­tu­nut hyvä olo”

- Vir­pi Rai­pa­la-Cor­mier,  Frant­si­lan Luo­mu­yrt­ti­ti­lan perus­ta­ja ja luontaishoitokouluttaja.

Hoi­to­ko­ke­mus

”Chin­ta­nan rakas­ta­va läs­nä­olo sal­li minun sukel­taa nes­te-kehoo­ni. Tämä val­ta­me­ri oli niin tyy­ni ja elä­vä. Olo­ni oli niin help­po kuin valaan vau­val­la, joka kel­lui äitin­sä vieressä.”

Judith Maria Guenzl, soul sin­ger ja muusikko

Hoi­to­ko­ke­mus

“Pel­käs­tään jo Chin­ta­nan läs­nä­olo ja huo­ne alka­vat ren­tout­taa miel­tä ja kehoa. Chin­ta­na on hoi­ta­ja­na kuun­te­le­va, läm­min ja luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta. Itse hoi­to­ker­rat ovat vakuut­ta­neet minut. Kehos­sa­ni vapau­tuu kireyk­siä ja omaa energiaa. 

Tun­tuu kuin kehon omat paran­nus­kei­not vapau­tui­si­vat. Hoi­don jäl­keen olo on ollut iha­nan väsy­nyt ja rau­kea. Suo­sit­te­len lämpimästi,niin fyy­si­siin kuin mie­len haasteisiin.”

-Vee­ra

Hoi­to­ko­ke­mus

Läm­pi­mäs­ti suo­sit­te­len Chin­ta­nan syvä­ren­tout­ta­vaa hoi­toa. Arjen haas­teet ja riit­tä­mät­tö­myy­den tun­ne voi saa­da aika­sek­si stres­siä. Tämä hoi­to vapaut­ti fyy­sis­tä ja tun­ne­pe­räis­tä jän­ni­tys­tä. Tun­tui kuin pai­na­va kuor­ma oli­si pudon­nut har­teil­ta­ni! Lisäk­si huo­ma­sin että aineen­vaih­dun­ta kiih­tyi ja keho­ni vir­kis­tyi. Täs­tä on muka­va aloit­taa syk­sy, ren­tou­tu­nee­na ja elinvoimaisena. 

Chin­ta­na huo­kuu rak­kaut­ta, läm­pöä ja välit­tä­mis­tä💫♥️✨

- Annet­te S

Hoi­to­ko­ke­mus

“Chin­ta­na luo hyväk­sy­vän ja tur­val­li­sen ilma­pii­rin. Hänen lem­peä, läm­min ja maa­doit­ta­va kos­ke­tuk­sen­sa sai keho­ni jän­ni­tyk­set hel­lit­tä­mään ja sain kokea tur­val­li­suu­den tun­teen. Hoi­don jäl­keen keho­ni oli ren­tou­tu­nut ja peh­meäm­pi, mie­li tyy­ni ja onnellinen. 

Läm­min suo­si­tus Chin­ta­nan hoitoihin 💞”

- Sini K.

Ota yhteyt­tä

11 + 11 =

©2023 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH