Sydä­men läs­nä­oloon, aitoon rak­kau­teen ja iloon 

Elä­vän harp­pu­musii­kin säestyksellä. 

Kuva 2018 Valit­sen Sydä­men tien-kurs­si/­Frant­si­la. Valo­ku­vaa­ja San­na Roine

SYDÄMEN Yhteys ‑kurs­si

7.8.2021  klo 10–17 Frant­si­lan Hyvän Olon Kes­kus, Hämeenkyrö

Kurs­si sydä­men läs­nä­oloon, aitoon rak­kau­teen ja iloon

With live harp music
Tämä on kut­su omaan sydä­mee­si, sisim­pää­si — sen aitoon iloon ja yksey­teen. Naut­ti­maan tans­sien ja ren­tou­tuen omas­ta itsestäsi!

Vas­taa sydä­me­si kut­suun ja avau­du rakkaudelle!

Mikä onkaan sen ravit­se­vam­paa kuin olla läs­nä omal­le sisim­mäl­le, antaa tilaa omal­le sydä­mel­le. Tun­tea sen ehdo­ton­ta rak­kaut­ta ja hyväksyntää.

Täl­lä kehoa elä­vöit­tä­väl­lä, miel­tä nos­tat­ta­val­la ja syväl­tä sie­lua ravit­se­val­la kurs­sil­la ais­tim­me elä­mää sydä­mes­täm­me. Dance Alc­he­mys­sä läs­nä­olon, vapaan liik­keen, tans­sin ja sydä­mem­me voi­mal­la annam­me kehol­lem­me mah­dol­li­suu­den ilmais­ta ja tans­sia vapaas­ti sisäi­siä tun­tei­tam­me ja ener­gioi­tam­me. Sitä kaut­ta voim­me tul­la kos­ke­tuk­seen sisäi­sen ilon läh­tee­seem­me sekä sydä­mem­me sisim­pään ja sen kau­neu­teen. Ilmai­sem­me tätä tans­sien lumoa­van musii­kin tahdissa.

Tulok­se­na on elä­vyy­den tun­ne, aito ilo ja rak­kau­den läm­pö. Kuten myös syvän yhtey­den tunne.

 

Pit­kä­ai­kai­nen epä­var­muus ja elä­män muu­tok­set voi­vat olla haas­te eli­mis­töl­lem­me ja sen vuok­si on suu­rek­si avuk­si tasa­pai­not­taa her­mos­to­jär­je­sel­määm­me, vah­vis­taa resi­liens­siä, jous­ta­vuut­ta ja stres­sin­sie­to­ky­kyä. Juu­ri sitä tämä yhtei­nen päi­väm­me pitää sisäl­lään. Tämä on hyvin hel­lä­va­rai­nen tapa vah­vis­taa ja tukea her­mos­to­jär­jes­tel­määm­me ja siten koko­nais­val­tais­ta hyvinvointiamme.

Tur­val­li­ses­sa ja tuo­mit­se­mat­to­mas­sa ilma­pii­ris­sä voit antaa sydä­me­si trans­for­moi­da sinut, oppia kuin­ka voit koh­da­ta haas­ta­via elä­män­ti­lan­tei­ta­si uudel­la taval­la ja naut­tia sisäi­ses­tä mat­kas­ta sisäi­seen kau­neu­tee­si ja omaan rauhankeskukseesi.

Saat myös väli­nei­tä joka-päi­väi­seen elä­määm­me ole­maan läs­nä sydä­mes­säm­me ja alku­pe­räi­ses­sä ole­muk­ses­sam­me. Osan päi­väs­tä vie­täm­me ulko­na kau­niis­sa luonnossa.

Sydän antaa tilaa, sal­lii ja hyväk­syy itsem­me juu­ri sel­lai­se­na kuin olem­me. Se on port­ti todel­li­seen sisäi­seen itseem­me. Sydän on tun­ne-elin ja kuin anten­ni: sil­lä on kyky yhdis­tää mei­dät kaik­keen mei­tä ympä­röi­vään. Tun­net ykseyt­tä, yhtey­teen kuu­lu­mis­ta ja voit kokea elä­mää uudel­la laa­jem­mal­la ja avoi­mel­la tavalla.

“Sydä­mes­säm­me asuu vii­saus ja se puhuu meil­le intui­tii­vi­sel­la, syväl­li­sel­lä taval­la.
Tulem­me kos­ke­tuk­seen alku­pe­räi­seen ole­muk­seem­me, tähän hel­lään oman todel­li­sen itsem­me yhteyteen”.

 

Lopuk­si syvä­ren­tou­dum­me ja hem­mot­te­lem­me itseäm­me her­käl­lä sydän­tä ravit­se­val­la harp­pu- ja hui­lu­musii­kil­la.
Voit hil­jen­tyä ja levä­tä täs­sä suu­res­sa rak­kau­des­sa ja kai­ken hyväk­sy­väs­sä tun­tees­sa, anta­mal­la musii­kin paran­ta­van väräh­te­lyn kos­ket­taa ja uudis­taa syvältä.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa naut­ti­maan omas­ta sydä­mes­tä­si, vapaas­ta tans­sis­ta ja elä­vöit­tä­väs­tä rak­kau­den täyt­tei­ses­tä päi­väs­täm­me yhdes­sä kau­niin harp­pu­musii­kin sävel­ten hemmotellessa!

Kurs­sin hin­ta: 115€ sis. alv 24%. Sisäl­tää mauk­kaan kas­vis­lou­naan sei­so­vas­ta poy­däs­tä jäl­ki­ruo­ki­neen sekä ilta­päi­vän kahvin/yrttiteen.

Huom. Nopean varaa­jan etu hin­ta vain 105€ kun ilmoit­tau­dut 30.6. mennessä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: 23.7.2021 men­nes­sä. Joko info@chintana.fi tai Frant­si­lan hyvän olon kes­kuk­sen kurs­si­ka­len­te­rin net­ti­kaa­vak­keel­la. Ker­ro samal­la mahd. ruo­ka-aine­herk­kyy­det ja majoi­tus­tar­peet. Ilmoit­tau­du tästä

Lisä­tie­dot: info@chintana.fi

info@frantsilanhyvanolonkeskus.fi

Osoi­te: Kyrös­poh­jan­tie 320, 39100 Hämeenkyrö.

Sydä­me­si saa lau­laa ja tans­sia vapaas­ti — juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Kii­tos Chin­ta­na ja Rap­hael päi­väs­tä joka muut­ti elä­mä­ni suun­nan. Sydän on auki ja elä­mä jat­kuu sydä­mel­lä. Se on arvok­kain­ta mitä elä­mäl­tä voi toivoa.

Iha­na voi­maan­nut­ta­va ja iloa elämään tuo­va tans­si sydämessäni-kurssi. Chin­ta­na ja Rap­hael ovat lois­ta­va pari ja rak­kaus työhön hei­jas­tuu ulospäin. Hyvä mie­li ja parem­pi olo jäi kurs­sis­ta kotievääksi. Kii­tos kau­niis­ta het­kis­tä jot­ka säilyvät sydämessä kauan.

Päi­vi

Chin­ta­na ja Rap­hael, suu­rel­la sydämellä. Sydämen tiel­lä. Hellästi, kau­niis­ti, vah­vas­ti, lempeästi. Iha­na kurs­si. Syviä tun­tei­ta. Suu­ri kiitollisuus.

Piia

Vapaa läs­nä­ole­va tans­si avaa sydä­men rakkaudelle.

Rii­na

Chin­ta­na on iha­na, ottaa sydä­mel­li­ses­ti ihmi­sen vas­taan. Rap­haë­lin musiik­ki onkau­nis­ta kuun­nel­ta­vaa, hän eläy­tyy musiik­kiin ihanasti

Tii­na

Vapau­tu­nut olo. Tun­tuu että sain parem­man kos­ke­tuk­sen itseen ja omaan voi­maan. Kurs­si oli innos­ta­va ja ener­gi­aa anta­va. Lisä­si kupli­vaa iloa elämään

Päi­vi

Kul­jet­tiin muka­vas­sa poru­kas­sa sydämen tie­tä, itsel­le päällimmäisenä ilo, tyy­neys, elävyys. Tie vie oike­aan suun­taan, suo­sit­te­len! Har­pun taa­juus reso­noi sydämen oman taa­juu­den kans­sa! Pidem­mit­tä puheit­ta ja ilman koru­lausei­ta: hyvä kurs­si. Kan­nat­ti tulla.

Teu­vo

Sydämen yhteys

Ota yhteyt­tä

14 + 6 =

©2022 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH