Tie­to­suo­ja­se­los­te

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Chin­ta­na
Lapin­nie­men­ran­ta 16 A
33180 Tam­pe­re

Rekis­te­rin nimi

Chin­ta­na asia­kas- ja tiedotusrekisteri

Yleis­tä

Jot­ta voim­me pal­vel­la sinua par­haam­me mukaan, edel­lyt­tää se että kerääm­me ja käsit­te­lem­me joi­ta­kin sinua kos­ke­via tie­to­ja. Arvos­tam­me kui­ten­kin yksi­tyi­syyt­tä­si ja olem­me sitou­tu­neet suo­jaa­maan sitä. Tämä tie­to­suo­ja­se­los­te sisäl­tää tie­toa mitä hen­ki­lö­tie­to­ja kerääm­me, mil­lä peri­aat­tein sitä käsit­te­lem­me, sekä mitä oikeuk­sia ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia sinul­la on tie­to­ja­si koskien.

Chin­ta­na käsit­te­lee sinua kos­ke­vaa hen­ki­lö­tie­toa tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen ja sovel­let­ta­van lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti, joten pyy­däm­me sinua luke­maan tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen huo­lel­li­ses­ti. Saa­tam­me myös teh­dä päi­vi­tyk­siä tähän tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen toi­min­tam­me kehit­tyes­sä tai lain­sää­dän­nön muuttuessa.

Käyt­tä­mäl­lä pal­ve­lu­jam­me, verk­ko­si­vus­toam­me tai otta­mal­la mei­hin yhteyt­tä, hyväk­syt että käsit­te­lem­me sinua kos­ke­via hen­ki­lö­tie­to­ja tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen mukai­ses­ti. Mikä­li et hyväk­sy näi­tä ehto­ja, emme toden­nä­köi­ses­ti pys­ty sinua myös­kään palvelemaan.

Mihin tar­koi­tuk­seen hen­ki­lö­tie­to­ja­ni kerä­tään ja käsitellään?

Kerääm­me, säi­ly­täm­me ja käsit­te­lem­me sinua kos­ke­via hen­ki­lö­tie­to­ja vain ennal­ta mää­ri­tel­tyi­hin tar­koi­tuk­siin. Pää­asial­li­sia käyt­tö­tar­koi­tuk­sia ovat:

 • Asia­kas­suh­teen hoitaminen
 • Asia­kas­tie­to­jen ja käyt­tä­jä­tun­nus­ten ylläpitäminen
 • Käyt­tä­jien tunnistaminen
 • Pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen ja toimittaminen
 • Las­ku­tus
 • Lii­ke­toi­min­nan, verk­ko­si­vus­to­jen ja Pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen, suun­nit­te­le­mi­nen ja analysoiminen
 • Mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin
 • Yhtey­den­ot­to­pyyn­töi­hin vastaaminen
 • Sopi­mus­vel­voit­tei­dem­me toteuttaminen
 • Oikeu­del­lis­ten vel­voit­tei­den ja vaa­tei­den täyttämiseksi
 • Pal­ve­lui­dem­me kohdentaminen

Mitä hen­ki­lö­tie­to­ja minus­ta kerä­tään ja mis­tä lähteistä?

Kerääm­me sinua kos­ke­via hen­ki­lö­tie­to­ja pää­asias­sa sinul­ta itsel­tä­si yhtey­den­ot­to­jen yhtey­des­sä tai pal­ve­lui­dem­me käy­tön yhteydessä.

Tyy­pil­li­ses­ti saa­tam­me saa­da suo­raan sinul­ta seu­raa­via tietoja:

 • Nimi
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te
 • Puhe­lin­nu­me­ro
 • Osoi­te
 • Asiak­kuu­teen liit­ty­viä tie­to­ja, kuten tilaushistoria

Chin­ta­na mark­ki­noin­ti­re­kis­te­riin (säh­kö­pos­ti­lis­ta) on yleen­sä mah­dol­lis­ta rekis­te­röi­tyä pel­käl­lä sähköpostiosoitteella.

Kun käyt­tä­jä vie­rai­lee Chin­ta­nan verk­ko­si­vus­tol­la, käyt­tä­jän tie­to­ko­ne lähet­tää auto­maat­ti­ses­ti tiet­ty­jä tek­ni­siä ja mui­ta tie­to­ja (esim. IP-osoi­te, selain­tyyp­pi ja tie­to sii­tä, mitä kaut­ta käyt­tä­jä tuli sivus­tol­le). Chin­ta­na kerää myös eväs­tei­den avul­la tie­to­ja sii­tä, miten käyt­tä­jä käyt­tää sivus­toa. Tämän tie­to-suo­ja­se­los­teen Eväs­teet ‑osios­sa on täs­tä tar­kem­paa tietoa.

Syöt­tä­mäl­lä hen­ki­lö­tie­to­ja Chin­ta­nan verk­ko­si­vuil­la ole­viin lomak­kei­siin tai muu­toin käyt­tä­jän ilmoit­taes­sa hen­ki­lö­tie­to­jaan Chin­ta­nal­le, käyt­tä­jä hyväk­syy hen­ki­lö­tie­to­jen­sa kerää­mi­sen, käy­tön ja luo­vut­ta­mi­sen tämän tie­to­suo­ja-selos­teen mukai­ses­ti täs­sä tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa ilmoi­tet­tuun rajoi­tet­tuun tarkoitukseen.

Mil­lä perus­teel­la hen­ki­lö­tie­to­ja käsitellään?

Huo­leh­dim­me sii­tä, että meil­lä on aina lain edel­lyt­tä­mä perus­te hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­le­mi­sel­le. Saa­tam­me käsi­tel­lä hen­ki­lö­tie­to­ja­si useal­la eri perus­teel­la. Käsit­te­lem­me tie­to­ja­si sopi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si ja oikeu­del­lis­ten vel­voit­tei­den täyt­tä­mi­sek­si. Käsit­te­lem­me myös hen­ki­lö­tie­to­ja­si oikeu­te­tun etum­me nojal­la, joka on pal­ve­lui­dem­me tar­joa­mi­nen ja lii­ke­toi­min­tam­me har­joit­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen. Joi­ta­kin hen­ki­lö­tie­to­ja saa­tam­me käsi­tel­lä myös suos­tu­muk­se­si nojal­la.

Kuka käsit­te­lee tie­to­ja­ni ja luo­vu­te­taan­ko nii­tä kolmansille?

Pää­sään­töi­ses­ti hen­ki­lö­tie­to­ja­si käsit­te­lee yri­tyk­sem­me hen­ki­lös­töön kuu­lu­vat hen­ki­löt teh­tä­vi­ään suo­rit­taes­saan. Saa­tam­me myös ulkois­taa jotain hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä, kuten hen­ki­lö­tie­to­jen tal­len­nuk­seen ja käsit­te­lyyn käy­te­tyt tie­to­jär­jes­tel­mät. Huo­leh­dim­me täl­löin sii­tä, että tie­to­je­si luot­ta­muk­sel­li­suus säi­lyy ja tie­to­ja käsi­tel­lään myös muu­toin lain­mu­kai­ses­ti. Saa­tam­me myös luo­vut­taa tie­to­ja muu­toin sopi­mus-vel­voit­tei­den täyt­tä­mi­sek­si taik­ka lain tai toi­mi­val­tai­sen viran­omai­sen
sitä edel­lyt­täes­sä. Saa­tam­me myös luo­vut­taa tie­to­ja­si, mikä­li oli­sim­me osal­li­se­na yri­tys- tai liiketoimintakaupassa.

Luo­vu­te­taan­ko tie­to­ja­ni EU:n ulkopuolelle?

Jol­tain osin ali­hank­ki­jat tai pal­ve­li­met, joil­la tie­to­ja käsi­tel­lään, saat­ta­vat sijai­ta EU/E­TA-alu­een ulko­puo­lel­la. Emme muu­toin luo­vu­ta hen­ki­lö­tie­to­ja sään­nön­mu­kai­ses­ti EU/E­TA-alu­een ulkopuolelle.

Huo­leh­dim­me sii­tä, että tie­to­je­si käsit­te­ly, siir­to ja tal­len­nus toteu­te­taan lain edel­lyt­tä­min perus­tein ja riit­tä­vin suojamekanismein.

Kau­an­ko hen­ki­lö­tie­to­ja­ni säilytetään?

Emme säi­ly­tä hen­ki­lö­tie­to­ja­si pidem­pään kuin on tar­peel­lis­ta nii­den käyt­tö­tar­koi­tuk­sel­le tai kuin sopi­mus tai laki vaa­tii. Hen­ki­lö­tie­to­jen säi­ly­ty­sa­jat voi­vat kui­ten­kin vaih­del­la käyt­tö-tar­koi­tuk­ses­ta ja tilan­tees­ta riip­puen. Pyrim­me aika ajoin myös päi­vit­tä­mään tietojasi.

Miten tie­to­ja­ni säi­ly­te­tään ja suojataan?

Tie­to­ja­si säi­ly­te­tään pal­ve­lun­tar­joa­jam­me pal­ve­li­mil­la, jot­ka on suo­jat­tu alan yleis­ten käy­tän­tö­jen mukai­ses­ti. Kerää­mäm­me ja käsit­te­le­mäm­me hen­ki­lö­tie­dot pide­tään luot­ta­muk­sel­li­si­na eikä nii­tä ilmais­ta muil­le kuin nii­tä työs­sään tar­vit­se­vil­le taik­ka luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja rajoi­te­tus­ti pal­ve­luso­pi­mus­ten perus­teel­la asiak­kail­lem­me. Pää­sy hen­ki­lö­tie­toi­hi­si on suo­jat­tu käyt­tä­jä­koh­tai­sin tun­nuk­sin, sala­sa­noin ja käyttöoikeuksin.

Tie­to­jen anta­mi­sen pakol­li­suus ja anta­mat­ta jät­tä­mi­sen seuraukset?

Jos et anna hen­ki­lö­tie­to­ja tai sal­li nii­den käsit­te­lyä, emme toden­nä­köi­ses­ti pys­ty pal­ve­le­maan sinua ja täyt­tä­mään toi­min­tam­me tar­koi­tus­ta. Niin­pä jos et halua että käsit­te­lem­me tie­to­ja­si tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen mukai­ses­ti, pyy­däm­me että et toi­mi­ta meil­le mitään tietoja.

Käy­te­tään­kö verk­ko­si­vul­la eväs­tei­tä ja mitä ne ovat?

Käy­täm­me eväs­tei­tä verk­ko­si­vuil­lam­me, jot­ta voi­sim­me tar­jo­ta par­haan mah­dol­li­sen käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen sivus­ton kävi­jäl­le. Eväs­teet ovat lyhyi­tä teks­ti­tie­dos­to­ja, jot­ka verk­ko­pal­ve­lin tal­len­taa käyt­tä­jän pää­te­lait­teel­le. Eväs­teet anta­vat meil­le tie­toa sii­tä, miten käyt­tä­jät käyt­tä­vät verk­ko­si­vus­toam­me. Saa­tam­me hyö­dyn­tää eväs­tei­tä pal­ve­lui­dem­me ja verk­ko­si­vus­tom­me kehit­tä­mi­sek­si, verk­ko­si­vus­ton käy­tön ana­ly­soi­mi­sek­si, sekä mark­ki­noin­nin koh­den­ta­mi­sek­si ja opti­moi­mi­sek­si. Verk­ko­si­vus­ton käyt­tä­jä voi antaa suos­tu­muk­sen­sa tai kiel­tää eväs­tei­den käy­tön verk­ko­se­lai­men­sa ase­tuk­sis­ta. Useim­mat verk­ko­se­lai­met sal­li­vat eväs­teet auto­maat­ti­ses­ti. Huo­maat­han, että eväs­tei­den estä­mi­nen saat­taa rajoit­taa verk­ko­si­vus­tom­me toimivuutta.

Mil­lai­sia oikeuk­sia ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia minul­la on?

Suos­tu­muk­sen peruuttaminen

Mikä­li käsit­te­lem­me tie­to­ja­si suos­tu­muk­se­si perus­teel­la, voit mil­loin tahan­sa peruut­taa suos­tu­muk­sen ilmoit­ta­mal­la sii­tä meil­le, esi­mer­kik­si lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen info@chintana.fi

Pää­sy tietoihin

Sinul­la on oikeus saa­da meil­tä vah­vis­tus sii­tä, käsit­te­lem­me­kö sinua kos­ke­via hen­ki­lö­tie­to­ja sekä saa­da tie­tää mitä sinua kos­ke­via hen­ki­lö­tie­to­ja käsit­te­lem­me. Lisäk­si sinul­la on oikeus saa­da täy­den­tä­viä tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­lyn perusteista.

Oikeus saa­da vir­heet korjatuksi

Sinul­la on oikeus pyy­tää, että kor­jaam­me sinua kos­ke­vat vir­heel­li­set tai van­hen­tu­neet taik­ka muu­ten puut­teel­li­set henkilötiedot.

Oikeus kiel­tää suoramarkkinointi

Voit kiel­tää hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­lyn suo­ra­mark­ki­noin­ti-tar­koi­tuk­sia var­ten lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee-seen info@chintana.fi

Oikeus vas­tus­taa käsittelyä

Mikä­li käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si ylei­sen edun taik­ka oikeu­te­tun etum­me perus­teel­la, sinul­la on oikeus vas­tus­taa sinua kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä sil­tä osin kuin käsit­te­lyl­le ei ole ole­mas­sa sel­lais­ta huo­mat­ta­vaa syy­tä, joka syr­jäyt­täi­si sinun oikeu­te­si taik­ka käsit­te­ly ei ole tar­peen oikeu­del­li­sen vaa­teen hoi­ta­mi­sek­si. Huo­maat­han, että täs­sä tilan­tees­sa emme toden­nä­köi­ses­ti pys­ty pal­ve­le­maan enää sinua.

Oikeus rajoit­taa käsittelyä

Sinul­la on tie­tyis­sä tilan­teis­sa oikeus vaa­tia, että rajoi­tam­me hen­ki­lö­tie­to­je­si käsittelyä.

Oikeus saa­da tie­dot siirretyksi

Mikä­li olem­me käsi­tel­leet tie­to­ja­si suos­tu­muk­se­si perus­teel­la tai sopi­muk­sen täyt­tä­mi­sek­si, sinul­la on oikeus saa­da meil­le säh­köi­ses­ti toi­mit­ta­ma­si tie­dot ylei­ses­ti käy­te­tys­sä muodossa.

Miten voin toteut­taa oikeuteni?

Voit toteut­taa edel­lä kuva­tut oikeu­te­si otta­mal­la mei­hin
yhteyt­tä esi­mer­kik­si lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen info@chintana.fi. Pyy­däm­me sinua samal­la mai­nit­se­maan nime­si, osoit­tee­si ja puhe­lin­nu­me­ro­si sekä liit­tä­mään vies­tii­si passi‑, ajo­kort­ti- tai muun hen­ki­lö­to­dis-tus­ko­pion, jot­ta voim­me var­mis­taa hen­ki­löl­li­syy­te­si. Mikä­li kat­sot, että hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­ly ei ole lain­mu­kais­ta, voit myös teh­dä vali­tuk­sen toi­mi­val­tai­sel­le valvontaviranomaiselle.

Voi­daan­ko tätä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta päivittää?

Saa­tam­me teh­dä päi­vi­tyk­siä tähän tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen toi­min­tam­me taik­ka tie­to­suo­ja­pe­ri­aat­tei­dem­me muut­tues­sa. Päi­vi­tyk­set voi­vat tul­la ajan­koh­tai­sik­si myös lain­sää­dän­nön muut­tues­sa. Muu­tok­set tule­vat voi­maan, kun olem­me jul­kais­seet päi­vi­te­tyn tie­to­suo­ja­se­los­teen. Pyy­däm­me­kin sinua sii­tä syys­tä tutus­tu­maan tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen sisäl­töön sään­nöl­li­sin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyt­tä tietosuoja-asioissa?

Yhteys­tie­dot:

Chin­ta­na
Lapin­nie­men­ran­ta 16 A
33180 Tam­pe­re
info@chintana.fi

G-LYQGM1CFCH