Sydä­men läs­nä­oloon, aitoon rak­kau­teen ja iloon 

Hem­mo­tel­len, medi­toi­den ja tans­sien elä­vän harp­pu­musii­kin säestyksellä. 

Valit­sen SYDÄMEN ‑kurs­si

Kurs­si sydä­men läs­nä­oloon, aitoon rak­kau­teen ja iloon elä­vän harp­pu­musii­kin säes­tyk­sel­lä
Vas­taa sydä­me­si kut­suun ja avau­du rak­kau­del­le.
Tämä on kut­su omaan todel­li­seen itsee­si, – aitoon iloon ja yksey­teen.
Naut­ti­maan tans­sien ja ren­tou­tuen omas­ta itsestäsi!

Täl­lä syväl­tä sie­lua ravit­se­val­la, kehoa-tun­net­ta-miel­tä nos­tat­ta­val­la kurs­sil­la ais­tim­me elä­mää sydä­mes­täm­me. Ohja­tun neut­raa­li-tilan kaut­ta keho-mie­li-tun­ne-jär­jes­tel­mäm­me tasaan­tuu, aset­tuu ja las­keu­tuu. Tulem­me kos­ke­tuk­seen aina läs­nä­ole­vaan tyy­ney­den ja rau­han tilaan. Ren­tou­dum­me ja avau­dum­me kuun­te­le­maan sydäntämme.

Päi­vä sisäl­tää mm. ohjat­tua hil­jai­suus- ja sydän ‑medi­taa­tio­ta, vapaa­ta tans­sia sekä syvä­ren­tou­tuk­sia harp­pu- ja hui­lu­musii­kin kera. Tämä on hyvin hel­lä­va­rai­nen tapa vah­vis­taa ja tukea her­mos­to­jär­jes­tel­määm­me ja siten koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tiam­me.
Saam­me myös väli­nei­tä joka-päi­väi­seen elä­määm­me ole­maan läs­nä sydä­mes­säm­me ja alku­pe­räi­ses­sä ole­muk­ses­sam­me. Osan päi­väs­tä vie­täm­me ulko­na kau­niis­sa luon­nos­sa.
Sydän antaa tilaa, sal­lii ja hyväk­syy itsem­me juu­ri sel­lai­se­na kuin olem­me. Se on port­ti todel­li­seen sisäi­seen itseem­me. Sydän on tun­ne-elin ja kuin anten­ni: sil­lä on kyky yhdis­tää mei­dät kaik­keen mei­tä ympä­röi­vään. Tun­net ykseyt­tä, yhtey­teen kuu­lu­mis­ta ja voit kokea elä­mää uudel­la laa­jem­mal­la ja avoi­mel­la taval­la.
Sydä­mes­säm­me asuu vii­saus ja se puhuu meil­le intui­tii­vi­sel­la, syväl­li­sel­lä taval­la. Tulem­me kos­ke­tuk­seen alku­pe­räi­seen ole­muk­seem­me, tähän hel­lään oman todel­li­sen itsem­me yhteyteen.

Vapaan liik­keen ja tans­sin kaut­ta annam­me kehol­lem­me mah­dol­li­suu­den ilmais­ta sisäi­siä tun­tei­tam­me ja ener­gioi­tam­me. Sitä kaut­ta voim­me tul­la kos­ke­tuk­seen sisäi­sen ilon läh­tee­seem­me sekä sydä­mem­me sisim­pään ja sen kau­neu­teen.
Ren­tou­dum­me täs­sä ja nyt, ja juh­lis­tam­me vapaas­ti tans­sien tätä elä­män sulois­ta lah­jaa.
Lopuk­si syvä­ren­tou­dum­me ja hem­mot­te­lem­me itseäm­me her­käl­lä sydän­tä ravit­se­val­la harp­pu- ja hui­lu­musii­kil­la.
Voit hil­jen­tyä ja levä­tä täs­sä suu­res­sa rak­kau­des­sa ja kai­ken hyväk­sy­väs­sä tun­tees­sa, anta­mal­la musii­kin paran­ta­van väräh­te­lyn kos­ket­taa ja uudis­taa syvältä.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa naut­ti­maan omas­ta sydä­mes­tä­si, vapaas­ta tans­sis­ta ja elä­vöit­tä­väs­tä rak­kau­den täyt­tei­ses­tä päi­väs­täm­me yhdes­sä kau­niin harp­pu­musii­kin sävel­ten hemmotellessa!

Edel­lis­ten kurs­sien osal­lis­tu­jien kokemuksia:

Vapaa läs­nä­ole­va tans­si avaa sydä­men rak­kau­del­le – Riina

Vapau­tu­nut olo. Tun­tuu että sain parem­man kos­ke­tuk­sen itseen ja omaan voi­maan
Kurs­si oli innos­ta­va ja ener­gi­aa anta­va. Lisä­si kupli­vaa iloa elä­mään – Päivi

Iha­na ja vapaut­ta­va koke­mus. Tans­sin iloa ja jak­sa­mis­ta. Ja läm­min tun­nel­ma – Mer­ja
Iha­na kurs­si, kii­tos! Chin­ta­nan ohjaus on muka­van rau­hal­li­nen ja ilma­pii­ri on läm­min. On voi­maan­nut­ta­vaa! Rap­haë­lin soit­ta­ma musiik­ki tuki erin­omai­ses­ti omaa matkaa.Kiitos! – Anu

Lois­ta­va suo­ma­lais-rans­ka­lai­nen paris­kun­ta. Mies, kuin Mozart soit­taa harp­pua. Lisäk­si­tans­sin opet­ta­ja­tar saa kehon tans­si­maan sydä­mel­li­syy­del­lään. – Tiina

Yllät­tä­vä vai­ku­tus täl­lä kurs­sil­la: sydän tun­tui avau­tu­neen ja olo oli sees­tei­nen jaon­nel­li­nen.
Tai­ta­va paris­kun­ta ja läm­min­hen­ki­nen kurs­si – Päivi

Sym­paat­ti­nen hyvien ener­gioit­ten välit­tä­jä-paris­kun­ta – Min­na
Chin­ta­na on iha­na, ottaa sydä­mel­li­ses­ti ihmi­sen vas­taan. Rap­haë­lin musiik­ki onkau­nis­ta kuun­nel­ta­vaa, hän eläy­tyy musiik­kiin iha­nas­ti – Tiina

Kurs­si­ko­ke­mus

”Vapaa läs­nä­ole­va tans­si avaa sydä­men rak­kau­del­le”
- Rii­na, joogaopettaja

Kurs­si­ko­ke­mus

”Yllät­tä­vä vai­ku­tus täl­lä kurs­sil­la: sydän tun­tui avau­tu­neen ja olo oli sees­tei­nen jaon­nel­li­nen. Tai­ta­va paris­kun­ta ja läm­min­hen­ki­nen kurs­si ”
- Päi­vi

Kurs­si­ko­ke­mus

”Iha­na ja vapaut­ta­va koke­mus. Tans­sin iloa ja jak­sa­mis­ta. Ja läm­min tunnelma.”

- Mer­ja

Tääl­tä löy­dät viimeisimmät

blo­giar­tik­ke­li­ni

Ota yhteyt­tä

8 + 4 =

©2022 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH