JOHDANTOKURSSI Bio­dy­naa­mi­seen Kraniosakraaliterapiaan

Sukel­la bio­dy­naa­mi­seen näke­myk­seen ja kokemukseen

 

Joh­dan­to­kurs­si 9–10.3.2024

Kunin­kaan­ka­tu 39, Tampere

Hin­ta 340 euroa, sis ALV 24%

Sis. väli­pa­lan, kah­vin ja teen.

Tutus­tu­mi­nen Bio­dy­naa­mi­seen kraniosakraaliin

Joh­dan­to­kurs­si

Antoi­sa kak­si­päi­väi­nen kurs­si, jos­sa sukel­lam­me sisään bio­dy­naa­mi­sen kra­nio­sa­kraa­lin perus­tei­siin ja näke­myk­seen sekä opim­me mm. pri­mää­ri­hen­gi­tyk­ses­tä, hoi­ta­jan neut­raa­li­ti­las­ta, Breath of Life- (Elä­män hen­ki) ja Ter­vey­den käsitteistä.

Teem­me käy­tän­nön har­joit­tei­ta ja har­joi­tus­hoi­to­ja, joi­ta voit heti sovel­taa työs­sä­si ja elämässäsi.

Saam­me myös koke­mus­ta bio­dy­naa­mi­ses­ta näke­myk­ses­tä, joka orien­toi­tuu Ter­vey­teen, elä­män voi­maan, sii­hen vii­sau­teen joka on luo­nut mei­dän kehom­me, yllä­pi­tää ja kor­jaa mei­tä koko elä­mäm­me ajan.

Kurs­sin tavoi­te on saa­da oma­koh­tais­ta koke­mus­ta sii­tä, mis­tä on kysy­mys, oppia hoi­ta­jan neut­raa­li­ti­las­ta joka on kai­ken a ja o. Sekä tuen ja itsen­sä huo­leh­ti­mi­sen tär­key­des­tä ja sen vaikutuksesta.

Kurs­sil­la opim­me käy­tän­tö­jä, joi­ta voit heti ottaa käyt­töön omas­sa elä­mäs­sä­si ja hoi­to­työs­sä­si. Teem­me molem­pi­na päi­vi­nä har­joi­tus­hoi­to­ja, joten saam­me koke­mus­ta molem­min puo­lin (hoi­ta­ja­na ja hoidettavana).

Kou­lu­tus tapah­tuu pienryhmässä.

 

Ota yhteyt­tä

11 + 11 =

©2023 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH