Elä­mä äiti­nä voi olla haas­ta­vaa, eikö totta?

Ota elä­mä­si takai­sin. Tule ja kukois­ta Äitiydessä.

Kuin­ka voit olla läs­nä las­ten ja kump­pa­ni­si kans­sa — ja naut­tia täy­sin elämästäsi?


Ei ole niin help­poa huo­leh­tia omas­ta itses­tään sil­loin, kun jokai­nen päi­vä tun­tuu yli­voi­mai­sel­ta. Kun sii­hen vie­lä lisä­tään luon­nol­li­nen herk­kyy­te­si ja uupu­muk­se­si, sil­loin kaik­ki voi olla vain yksin­ker­tai­ses­ti liikaa.

Kukois­ta­va äitiys on yksi­löl­li­nen ohjel­ma, joka on tar­koi­tet­tu
eri­tyi­ses­ti sinul­le tie­toi­nen ja sydä­mel­li­nen äiti, joka haluat säteil­lä mer­ki­tys­tä ja iloa jokai­sel­la nai­seu­te­si osa-alueella.

 

Tämä on lupaus ja mah­dol­li­suus, joka odot­taa sinua Kukois­ta äitiy­des­sä ‑ohjel­mas­sa. Olen iloi­nen voi­des­sa­ni ohja­ta sinua parem­paan läs­nä­oloon itse­si, las­te­si ja koko per­heen kanssa.

Kuvit­te­le, kuin­ka mah­ta­val­ta tulee tun­tu­maan joka aamu herätessäsi,

 

  • Kun jokai­nen päi­vä tuo syväl­li­sem­män mer­ki­tyk­sen ja tar­koi­tuk­sen
  • Kun tun­net olo­si rau­hal­li­sek­si ja ener­gi­sek­si koko päi­vän, jopa iltaan asti
  • Kun aika näyt­tää laa­je­ne­van, kas­va­van ja sisäl­tää kai­ken tär­keän itsel­le­si, lap­sil­le­si ja kumppanillesi
  • Kun kris­tal­lin­kirk­kaas­ti tie­dät, mitä tar­vit­set jokai­se­na het­ke­nä joka päivä
  • Voit tun­tea ja tuo­da par­haat puo­le­si esiin niil­le, joi­ta rakastat
  • Tun­net ole­va­si täy­sin yhtey­des­sä itseesi

VARAA AIKA ILMAISEEN 30 MINUUTIN KONSULTAATIOON

Ota ensim­mäi­nen aske­lee­si koh­ti hyvin­voin­tia ja varaa aika ilmai­seen 30 minuu­tin “SIELUN KUUNTELU” ‑kon­sul­taa­tioon. Tervetuloa!

Varaa aika täs­tä Sie­lun kuunteluun

Tapaa­mi­set Chin­ta­nan ja mui­den osal­lis­tu­vien äitien kans­sa oli­vat rikas koke­mus, jos­sa jaka­mi­nen, inhi­mil­li­syys, läm­pö ja nai­sel­li­suus seu­ra­si­vat lem­pey­del­lä ja pehmeydellä.

Tämä ohjel­ma opet­ti minul­le pal­jon itses­tä­ni, jopa syvis­tä voi­ma­va­rois­ta­ni ja vai­ku­tuk­sis­ta, sii­tä miten ne vai­kut­ta­vat ihmis­suh­tei­sii­ni, eten­kin lap­sii­ni. Bio­dy­naa­mi­nen Kra­nio­sa­kraa­li-hoi­dot ja tapaa­mi­set ovat tuo­neet minul­le aivan uuden kuvan itses­tä­ni, ulko­puo­lel­la ole­vas­ta ja arkielämästäni.

Kii­tos Chin­ta­na, että annoit minun elää tämän kau­niin seik­kai­lun, joka on vas­ta alkamassa!

Elo­die Habert, kah­den lap­sen äiti

Vara­sin fes­ti­vaa­leil­la hoi­don, ja Chin­ta­nan kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pia-hoi­to kut­sui monien mui­den jou­kos­ta. Hoi­to alkoi iha­nas­ti Chin­ta­nan kysyes­sä, kuin­ka haluan voi­da hoi­don jäl­keen: tot­ta­kai keven­ty­nee­nä ja rak­kau­del­li­ses­sa tilas­sa, ja näin tapahtui.

Itsel­lä­ni on ollut muu­ta­man vuo­den ajan vah­vem­min pro­ses­sis­sa oman voi­man löy­tä­mi­nen, ja tämä hoi­to vii­meis­te­li tämän löy­dön itsel­le­ni konkreettisesti.

Hoi­to­pöy­däl­lä kävin vie­lä läpi kan­ta­maa­ni sydän­su­rua ja voi­mat­to­muut­ta, ja muis­tan kun itkin (lem­peäs­ti) ulos sitä tun­net­ta, kuin jokin osa oli­si minus­sa kuol­lut- sydä­men palo, liek­ki elä­mi­seen. Myös ihan fyy­si­ses­ti voi­mat­to­muus on välil­lä ollut sel­lais­ta, että en jak­sai­si kan­taa las­ta­ni, jon­ka yksin­huol­ta­ja olen- ryh­ti ja ala­ti kan­ta­va voi­ma puut­tuu. Myös tukah­du­tet­tua vihaa nousi pin­taan käsi­tel­tä­väk­si tai aina­kin todet­ta­vak­si, että sitä vie­lä on.

Hoi­to­pöy­däl­lä levä­tes­sä­ni ja kokoa­jan hoi­toa saa­des­sa­ni Cin­ta­na seu­raa­vak­si kysyi, mis­sä koh­taa kehos­sa tun­tuu hyväl­tä. Piti het­ken aikaa miet­tiä kun tun­tui, että ei oikein mis­sään eri­tyi­ses­ti, mut­ta sit­ten hok­sa­sin, että sisäl­lä­ni, koh­dus­sa­ni, aivan kuin vir­ta­si ja tun­tui läm­pi­mäl­tä ja peh­meäl­tä ja kuin minuun oli­si tul­lut lisää tilaa. 

Ais­tin itse­ni sisäl­tä­päin käsin ja tun­sin ensim­mäis­tä ker­taa fyy­si­ses­ti näin vah­vas­ti, kuin­ka elä­män­voi­ma vir­ta­si minus­sa jyke­väl­lä voi­mal­la. Tila laa­je­ni ja nousi pää­hän asti- aja­tuk­sil­le­kin tuli tilaa ja olo alkoi tun­tu­maan pöker­ryt­tä­vän kevyeltä.:D Läh­din hoi­dos­ta kal­liol­le istu­maan ja tun­nus­te­le­maan ja juur­rut­ta­maan hie­man tuo­ta uut­ta löy­ty­nyt­tä voi­maa­ni. Se on kyl­lä ollut tie­dos­sa, että oma voi­ma tulee sisäl­tä­päin ja vah­vas­ti koh­dun tuli-ener­gias­ta- se vain on otta­nut aikaa löy­tää tuo­ta kun­da­lii­nie­ner­gi­aa ja tun­tea se fyysisesti! 

Kii­tos iha­na Cin­ta­na lem­peäs­tä ja vah­vas­ta avus­ta­si, odo­tan sitä jo, että pää­sen taas uudel­leen hoi­too­si ja tasa­pai­not­ta­maan nes­te­kier­to­ja ja koko ole­mus­ta! 😍🙏🏻❤️ 

Hele­na, yhden lap­sen äiti

Kra­nio­sa­kraa­litera­pia

Syväs­ti ren­tout­ta­va ja hel­lä­va­rai­nen hoi­to, joka tukee paluu­ta takai­sin tasa­pai­noon, koko­nai­suu­ten ja alku­pe­räi­seen ykseyteen.

Dance Alc­he­my

Trans­for­moi­du tans­sin avul­la. Tuo miel­lyt­tä­väl­lä taval­la enem­män iloa ja elä­vyyt­tä elämääsi.

Työ­hy­vin­voin­ti

Stres­sis­tä iloon-hyvin­voin­ti-paket­te­ja työyh­tei­söl­le. Työ­hy­vin­voin­tia syvä­ren­tout­ta­vien hoi­to­jen, medi­taa­tion, tans­sin ja liik­keen avulla.

Sydä­men läsnäolo

Kurs­si sydä­men läs­nä­oloon ja rak­kau­den suloi­suu­teen. Nau­ti tans­sien ja syväs­ti ren­tou­tuen omas­ta sisimmästäsi. 

Ota yhteyt­tä

9 + 6 =

©2024 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH