Trans­for­moi­du iloi­ten tans­sin ja sydä­men voimalla

Opi muun­ta­maan nega­tii­vi­set ener­giat ja tun­teet mie­lek­kääl­lä taval­la jot­ta elä­mä­si voi jäl­leen kukois­taa täy­des­ti.

DANCE Alc­he­my

Lumoa­va elä­vän musii­kin medi­ta­tii­vi­nen tans­si­te­ra­pia- ja sydä­men­läs­nä­olon kurssi

Dance Alc­he­my ‑kurs­sil­la kuun­te­lem­me omaa sydän­täm­me, tulem­me kos­ke­tuk­siin todel­li­seen sisäi­seen itseem­me ja tans­sim­me kau­niin elä­vän musii­kin tahdissa.

Sydä­men, läs­nä­olon ja tans­sin kaut­ta trans­for­maa­tio – tun­tei­dem­me, aja­tuk­siem­me ja ener­gioi­dem­me muo­don­muu­tos voi tapahtua.

Siten voim­me pala­ta takai­sin alku­pe­räi­seen elä­vyy­teen ja täy­teen kukois­tuk­seen – tähän upe­aan elä­män lahjaan!

Jota juh­lis­tam­me vapaas­ti tanssien.

Mitä Dance Alc­he­my on?

Dance Alchemy:ssä läs­nä­olon, vapaan liik­keen, tans­sin ja sydä­mem­me voi­mal­la annam­me kehol­le mah­dol­li­suu­den ilmais­ta ja tans­sia vapaas­ti ener­gioi­tam­me ja trans­for­moi­da niitä.

Tulok­se­na on elä­vyy­den tun­ne, aito ilo ja rak­kau­den läm­pö. Usein myös yhte­näi­syy­den ja syvän yhtey­den tun­ne.

Dance Alc­he­my pal­jas­taa meil­le oman todel­li­sen minäm­me – rak­kau­den ja yksey­den, sen että olem­me yhtä kai­ken kans­sa. Havait­sem­me ole­mi­sen ilon, rie­mun ja vapauden!

Täl­lä medi­ta­tii­vi­sel­la kurs­sil­la opim­me tämän alke­mi­sen pro­ses­sin, jon­ka avul­la voim­me itse transformoida/muuntaa nega­tii­vi­sia aja­tuk­siam­me ja tun­tei­tam­me. Tans­sim­me nii­tä voi­mal­la ja elä­vyy­del­lä ja sii­nä mei­tä avus­taa syväl­tä kos­ket­ta­va musiikki.

Rap­haël Pinel tukee mei­tä luo­mal­la sydän­tä kos­ket­ta­vaa ja herk­kää musiik­kia kelt­ti­läi­sel­lä har­pul­laan, hui­luil­la ja rummuilla.

Kehoom­me varas­toi­tu­neet ener­giat vapau­tu­vat ja ilmai­sem­me kaik­kea sitä, joka on läs­nä juu­ri nyt.

Tans­sien juhlistamme

suur­ta ilois­ta elä­män juh­laa – sitä iloa, joka syn­tyy sii­tä lah­jas­ta, että olem­me elos­sa täs­sä hetkessä!

Lopuk­si ren­tou­dum­me ja hem­mot­te­lem­me itseäm­me her­käl­lä elä­väl­lä harppumusiikilla.

 

Voit syvä­ren­tou­tua täs­sä suu­res­sa rak­kau­des­sa ja kai­ken hyväk­syn­näs­sä, anta­mal­la musii­kin paran­ta­van väräh­te­lyn kos­ket­taa ja uudis­taa syvältä.

Dance Alc­he­my Celebra­tion — seu­raa­vat tapahtumat:

 

La 2.10. klo 15.30 — 18

Lii­ke­lai­tu­ri

Yli­opis­ton­ka­tu 58, Tampere

Elä­vän harp­pu­musii­kin Dance Alc­he­my Celebra­tion works­hop nyt vih­doin Tampereella!

Annam­me kehol­lem­me mah­dol­li­suu­den ilmais­ta itse­ään vapaas­ti tans­sin ja liik­keen avul­la. Sydä­men läs­nä­olon ja tans­sin avul­la trans­for­moim­me kai­ken suu­rek­si elä­män juhlaksi.

 

Rap­haël soit­taa meil­le sydän­tä kos­ket­ta­vaa, herk­kää ja myös upe­aa ryt­mi­käs­tä musiik­kia kelt­ti­läi­sel­lä har­pul­la, hui­luil­la, rum­muil­la ja looperilla.

 

Tämä wors­hop sopii kai­kil­le, aikai­sem­paa tans­si­ko­ke­mus­ta ei vaa­di­ta, vain halua koh­da­ta oma todel­li­nen itsesi!

 

Hin­ta 35 €

Lisä­tie­dot ja varauk­set: info@chintana.fi ja 045 1633 929/Chintana

Varauk­set vii­meis­tään 22.9.2021

Chin­ta­na Sep­pä on tans­si­te­ra­peut­ti — Dance Alc­he­my prac­ti­tio­ner ja ser­ti­fioi­tu Bio­dy­naa­mi­nen Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­peut­ti BCST. Hän on ohjan­nut usei­ta trans­for­moi­van tans­sin ‑works­ho­pe­ja ja ‑kurs­se­ja kan­sain­vä­li­ses­ti yli 15 vuotta.

Rap­hael Pinel (Rans­ka) on ammat­ti­muusik­ko, sävel­tä­jä ja har­pis­ti Ren­ne­sin yli­opis­tos­ta. Hän on luo­nut ääni­mai­se­mia yli 25 vuo­den ajan. Kelt­ti­läi­nen harp­pu, irlan­ti­lai­nen hui­lu ja etni­set hui­lut, concer­ti­na, rum­mut ja loo­per. Rap­hael on jul­kais­sut usei­ta albu­me­ja ame­rik­ka­lai­sen medi­ta­tii­vi­sen Malim­ba Record­sin kans­sa ja vii­mei­sim­mät Zen Moments, NEEMA — Afro Cel­tic Adven­tu­res ja Source of Joy.

Face­book tapah­tu­man sivu

In English:

Dance Alc­he­my Celebration

Trans­for­ma­ti­ve heart space dance event with live music

In Dance Alc­he­my through our pre­sence dance and the power of the heart we give our body pos­si­bi­li­ty to express and dance free­ly our ener­gies and trans­form them.

The end result is ali­ve­ness true joy and fee­ling of love. We can also feel uni­ty and deep connection.

Dance Alc­he­my helps us to disco­ver our essence — love and one­ness that we all one. We can percei­ve the joy of being and freedom.

Rap­haël Pinel sup­ports us by crea­ting amazing music with harp flu­tes and percus­sions that ins­pi­res us to expand.

Ener­gies sto­red in ener­gies can free up and we express all that that is pre­sent here and now.

By dancing we celebra­te the huge sweet celebra­tion of life — the simple joy of the gift of being ali­ve right now!

In the end a deep relaxa­tion with harp music.

This cour­se is sui­table for eve­ry­one no dance expe­rience is nee­ded. Just the wil­ling­ness to con­nect with your true self.

Let your­self to be surpri­sed by the beau­ty of your­self and this moment!

Boo­kings latest 22nd Sep­tem­ber, 2021.
Price: 35€

More info and boo­kings:
info@chintana.fi
Mob. +358 45 1633 929

La 3.7.2021 Dance Alc­he­my Celebration

Natu­ral High Hea­ling festivaalilla

Lisä­tie­to­ja

Kurs­si­ko­ke­mus

”Vapaa läs­nä­ole­va tans­si avaa sydä­men rak­kau­del­le”
- Rii­na, joogaopettaja

Kurs­si­ko­ke­mus

”Yllät­tä­vä vai­ku­tus täl­lä kurs­sil­la: sydän tun­tui avau­tu­neen ja olo oli sees­tei­nen jaon­nel­li­nen. Tai­ta­va paris­kun­ta ja läm­min­hen­ki­nen kurs­si ”
- Päi­vi

Kurs­si­ko­ke­mus

”Iha­na ja vapaut­ta­va koke­mus. Tans­sin iloa ja jak­sa­mis­ta. Ja läm­min tunnelma.”

- Mer­ja

Kii­tos Chin­ta­na vie­lä edel­li­sen vii­kon­lo­pun yhtei­sis­tä het­kis­tä.
Hyväk­sy­vä, kan­nus­ta­va tapa­si ohja­ta liik­kee­seen ja tans­siin on todel­la sydän­tä avaa­va.
Rap­hae­lin moni­puo­li­nen ja tai­ta­va soit­to on kuin luo­tu yhteen ohjauk­se­si kans­sa. Olet­te upea pari! Kii­tos elämyksestä!

Pia

Oli iha­naa tans­sia. Luot­te tur­val­li­sen ilma­pii­rin heit­täy­ty­mi­seen ja läs­nä­oloon, taak­ko­jen pudottamiseenkin.

Sand­hya

Kyl­lä, oli iha­naa tera­peut­tis­ta tans­sia. Usko­mat­to­man voi­maan­nut­ta­vaa. Iha­nas­ti ohjaat ja Rap­hae­lin musiik­ki on todel­la kau­nis­ta. Vaik­ka oli ras­kas päi­vä taka­na ja tun­tui että mehut on jo ihan lop­pu, niin syväl­tä löy­tyi uut­ta. Kii­tos sii­tä teil­le molemmille.

Nina Nali­nii

Ota yhteyt­tä

15 + 15 =

©2021 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH