Iha­naa elä­mää, ener­gi­aa ja sel­keä mieli!

Elin­voi­maam­me vah­vis­ta­va, sel­keyt­tä tuo­va ja elvyt­tä­vä hoito-ohjelma.

Voi­maan­nut­ta­va Selkeys

 

Tänä epä­var­ma­na aika­na moni meis­tä tun­tee itsen­sä uupu­neek­si, ahdis­tu­neek­si, stres­saan­tu­neek­si ja pelok­kaak­si. Kai­paam­me vah­vis­tus­ta ja sel­keyt­tä. Voi­maan­nut­ta­va Sel­keys ‑hoi­to-ohjel­ma on suun­ni­tel­tu aut­ta­maan voi­mat­to­muu­den ja ahdis­tus­ten yli ja lisää­mään tun­net­ta sii­tä, että elä­mä kantaa.

 

Voi­maan­nut­ta­va Sel­keys ‑hoi­to-ohjel­ma

Kehos­sam­me munuai­set ovat elin­voi­mam­me mal­ja. Ne tuke­vat hor­moo­ni­toi­min­taam­me ja stres­sin sään­nös­te­lyä. Hoi­ta­mal­la nii­tä bio­dy­naa­mi­ses­ti vah­vis­tat elin­voi­mai­suut­ta­si! Tämä tukee ja aut­taa sinua eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun koh­taat elä­män haasteita.

Saa­ma­ni uuden kou­lu­tuk­sen poh­jal­ta olen kehit­tä­nyt hyvin­voin­ti­hoi­to-ohjel­man, joka tukee kehom­me elin­voi­mai­suut­ta ja mie­lem­me sel­keyt­tä. Tämä aut­taa mei­tä elä­mään täyt­tä elämää.

Bio­dy­naa­mi­nen hoi­to-ohjel­ma koos­tuu 7 ker­ran hoitopaketista
  • Se sisäl­tää 2 kpl 90 minuu­tin pituis­ta hoi­to­ker­taa ja
  • 5 kpl 60 minuu­tin pituis­ta hoitotapahtumaa

Asiak­kaan voin­nis­ta riip­puen hoi­to­ja voi ottaa 2–3 ker­taa vii­kos­sa tai ker­ran vii­kos­sa. Hoi­to­suo­si­tuk­sen mukaan pidem­pää kuin 10 päi­vän hoi­to­vä­liä ei suositella.

Hoi­to­pa­ke­tin hyö­dyt sinulle:
  • Eli­mis­tön stres­si­ta­so las­kee ja rentoudut
  • Elin­voi­ma kas­vaa, voi­maan­nut ja jak­sat paremmin
  • Mie­li sel­key­tyy ja hyvän olon tun­ne kehos­sa kasvaa
  • Stres­sin­sie­to­ky­ky paranee
  • Saat luot­ta­vai­sen olon ja rau­han tunteen
  • Hoi­to tukee aineen­vaih­dun­taa ja hormoonitasapainoa
  • Tasa­pai­not­taa kehoa ja paran­taa sen kykyä virkistyä
Hoi­to­toi­men­pi­de

Hoi­to tapah­tuu hoi­to­pöy­däl­lä asiak­kaan olles­sa selin­ma­kuul­la tai kyl­jel­lään. Vaat­tei­ta ei tar­vit­se rii­sua. Hoi­ta­ja kos­ket­taa hel­lä­va­rai­ses­ti hoi­det­ta­van kehoa, sel­kää, ris­ti­luun aluet­ta, pol­vea, olka­pää­tä, nis­kaa jal­ka­poh­jia. Hoi­to on aina kuun­te­le­vaa ja tilaa anta­va. Se teh­dään aina asiak­kaan ehdoil­la ja niin, että asia­kas tun­tee olon­sa miel­lyt­tä­väk­si. Hoi­don aika­na asiak­kaal­la on mah­dol­li­suus levä­tä ja ren­tou­tua sil­mät kiinni.

Tilaa heti

Koko hoi­to­sar­jan, 7 hoi­to­ker­taa, hin­ta vain 690 euroa sis. alv. 24 %.

” Hen­gi­tys on ollut jumis­sa, pin­nal­lis­ta ja joten­kin ras­kas­ta ja vai­ke­aa. Hoi­don jäl­keen on help­po hen­git­tää. Tun­tuu, että voin hen­git­tää jopa mahaan asti aivan kevyes­ti, vai­vat­to­mas­ti. Minun on hel­pom­pi pysyä rau­hal­li­se­na, stres­sit­tö­mä­nä, mie­len­rau­ha säi­lyy parem­min. En piit­taa tois­ten ihmis­ten kom­men­teis­ta ja pys­tyn itse­näi­seen pää­tök­sen­te­koon hel­pom­min. Tie­dän parem­min, mitä itse haluan. Olen myös saa­nut pit­kän vai­kean ajan jäl­keen iloi­suu­te­ni takai­sin, olen onnel­li­sem­pi.” Hoi­dos­sa tun­nen, että tasa­pai­no­tun, saan ener­gi­aa, voi­mis­tun ja ehey­dyn. Hoi­to mie­les­tä­ni vaa­tii myös sitä, että itse hoi­dos­sa kes­kit­tyy sii­hen, on mie­li avoin­na ja ren­tou­tuu otta­maan hoi­toa vas­taan. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Chin­ta­nan hoitoa.”

Sari, 57v

Kra­nio­sa­kraa­litera­pia

Syväs­ti ren­tout­ta­va ja hel­lä­va­rai­nen hoi­to, joka tukee paluu­ta takai­sin tasa­pai­noon, koko­nai­suu­ten ja alku­pe­räi­seen ykseyteen.

Dance Alc­he­my

Trans­for­moi­du tans­sin avul­la. Tuo miel­lyt­tä­väl­lä taval­la enem­män iloa ja elä­vyyt­tä elä­mää­si. Tar­joam­me yhdis­tyk­sil­le rää­tä­löi­ty­jä kursseja. 

Työ­hy­vin­voin­ti

Stres­sis­tä iloon-hyvin­voin­ti-paket­te­ja työyh­tei­söl­le. Koko­nais­val­tais­ta kor­kea­ta­sois­ta työ­hy­vin­voin­tia syvä­ren­tout­ta­vien hoi­to­jen, medi­taa­tion, tans­sin ja liik­keen avul­la. Kysy lisää!

Sydä­men läsnäolo

Kurs­si sydä­men läs­nä­oloon ja rak­kau­den suloi­suu­teen. Nau­ti tans­sien ja syväs­ti ren­tou­tuen omas­ta sisimmästäsi. 

Ota yhteyt­tä

15 + 8 =

©2019 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH