Minun tari­na­ni

“En pel­käs­tään saa­nut kaik­kea ener­gi­aa­ni takai­sin, vaan vie­lä enemmän.”

Tie­dän hyvin min­kä­lais­ta on elää uupu­nee­na juu­ri sil­loin, kun haluai­sit olla par­haim­mil­la­si voi­dak­se­si tukea hei­tä, joi­ta rakas­tat eniten.

 

Työ Mila­non sykkeessä

Olen alku­pe­räi­sel­tä kou­lu­tuk­sel­ta­ni tuo­tan­to­ta­lous-insi­nöö­ri ja toi­mi­nut aikai­sem­min mm. pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä. Kun vuon­na 2001 työs­ken­te­lin IT-kon­sult­ti­na Mila­nos­sa, olin “super-nai­nen” joka voi­si teh­dä kai­ken — kun­nes yllät­täen sai­ras­tuin ja sain Has­hi­mo­ton kil­pi­rau­ha­sen vajaa­toi­min­ta ‑diag­noo­sin. Se on autoim­muu­ni­sai­raus, joka tuho­aa kilpirauhasta.

Yht’äk­kiä mene­tin ener­gia­ni, olin täy­sin uupu­nut ja väsy­nyt. En jak­sa­nut nous­ta sän­gys­tä. Huo­li­mat­ta kil­pi­rau­has­lää­ki­tyk­ses­tä uupu­mus jat­kui usei­ta vuosia.

Elä­män­muu­tos ja hen­ki­sen kas­vun aika

Sit­ten tajusin, että minun täy­tyi teh­dä muu­tos. Aloin medi­toi­da sään­nöl­li­ses­ti ja käy­dä medi­taa­tioon perus­tu­vil­la tera­pia- ja hen­ki­sen kas­vun kurs­seil­la. Opis­ke­lin tans­si­te­ra­pi­aa. Jätin työ­paik­ka­ni ja muu­tin meren­ran­nal­le. Aloin huo­leh­tia itses­tä­ni ja vetää tans­si­te­ra­pia-kurs­se­ja. Sit­ten mat­kus­tin Inti­aan medi­toi­maan ja opis­ke­le­maan ja val­mis­tuin keho­te­ra­peu­tik­si (bodywork therapist).

Aika pian jo työs­ken­te­lin­kin tera­peut­ti­na Mila­non par­haim­mas­sa ja ylel­li­sim­mäs­sä luksus-SPA:ssa. Sil­ti minua vai­va­si edel­leen vähäe­ner­gi­syys ja väsy­mys kun muu­tin rak­kaan puo­li­so­ni kans­sa Pro­venceen, Ete­lä-Rans­kaan ja tulin raskaaksi.

Pro­vencen kul­tai­nen aika ja jat­ku­va väsymys

Miten kul­tais­ta aikaa tuo oli­kaan! Usko­ma­ton ihme — pie­ni vau­vam­me kas­voi vat­sas­sa­ni, vie­tin päi­vä­ni medi­toi­den, joo­ga­ten, liik­kuen mie­let­tö­män kau­niis­sa luon­nos­sa, levä­ten aina kun sitä tar­vit­sin, ja val­mis­tau­tuen syn­ny­tys­tä varten.

Lopul­ta rakas poi­kam­me syn­tyi tähän upe­aan maa­il­maan ja puo­li­so­ni soit­ti har­pul­la “Amazing Grace” ‑lau­lun. Se oli kaik­kea sitä, mis­tä olin unelmoinut.

Juu­ri sen vuok­si tun­sin olo­ni muser­tu­neek­si, kun pian syn­ny­tyk­sen jäl­keen uuvuin taas… Ja nyt vas­ta­syn­ty­neen vau­van kans­sa, joka tar­vit­si hoi­toa ja hoivausta.

Muu­tok­sen aika

Vas­ta vuon­na 2014 kun opis­ke­lin Bio­dy­naa­mis­ta Kra­nio­sa­kraa­li-tera­pi­aa (BCST), jokin alkoi muut­tu­maan kehos­sa­ni. Tun­tui kuin valot oli­si­vat syt­ty­neet sisäl­lä­ni ja ener­gia-taso­ni alkoi yllät­täin nousta.

Ja mitä enem­män vas­taa­no­tin BCST-hoi­to­ja, jopa 18 kuu­kau­den ikäi­nen poi­ka­ni alkoi rau­hot­tua ja nukah­taa helpommin.

Niin­pä rakas­tuin tähän uuteen edis­tyk­sel­li­seen tera­pia­muo­toon. Kuin­ka hel­lä­va­rais­ta, syväl­lis­tä ja trans­for­moi­vaa tämä voi vain olla. En pel­käs­tään saa­nut kaik­kea ener­gi­aa­ni takai­sin, vaan vie­lä lisää. Aloin myös tun­tea järk­ky­mä­tön­tä iloa pit­käs­tä aikaa.

Nyt itse ser­ti­fioi­tu­na Bio­dy­naa­mi­se­na Kra­nio­sa­kraa­li ‑tera­peut­ti­na minul­le on suo­tu ilo aut­taa nai­sia ja äite­jä, jot­ka halua­vat antaa paras­taan tähän maa­il­maan, ja jois­ta pulp­pu­aa raja­ton­ta ener­gi­aa sitä tehdessään.

 

Läm­möl­lä, Chintana

Ota yhteyt­tä

4 + 15 =

©2019 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH