Minun tari­na­ni

“En pel­käs­tään saa­nut kaik­kea ener­gi­aa­ni takai­sin, vaan vie­lä enemmän.”

Tie­dän hyvin min­kä­lais­ta on elää uupu­nee­na juu­ri sil­loin, kun haluai­sit olla par­haim­mil­la­si voi­dak­se­si tukea hei­tä, joi­ta rakas­tat eniten.

 

Työ Mila­non sykkeessä

Olen alku­pe­räi­sel­tä kou­lu­tuk­sel­ta­ni tuo­tan­to­ta­lous-insi­nöö­ri ja toi­mi­nut aikai­sem­min mm. pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä. Kun vuon­na 2001 työs­ken­te­lin IT-kon­sult­ti­na Mila­nos­sa, olin “super-nai­nen” joka voi­si teh­dä kai­ken — kun­nes yllät­täen sai­ras­tuin ja sain Has­hi­mo­ton kil­pi­rau­ha­sen vajaa­toi­min­ta ‑diag­noo­sin. Se on autoim­muu­ni­sai­raus, joka tuho­aa kilpirauhasta.

Yht’äk­kiä mene­tin ener­gia­ni, olin täy­sin uupu­nut ja väsy­nyt. En jak­sa­nut nous­ta sän­gys­tä. Huo­li­mat­ta kil­pi­rau­has­lää­ki­tyk­ses­tä uupu­mus jat­kui usei­ta vuosia.

Elä­män­muu­tos ja hen­ki­sen kas­vun aika

Sit­ten tajusin, että minun täy­tyi teh­dä muu­tos. Aloin medi­toi­da sään­nöl­li­ses­ti ja käy­dä medi­taa­tioon perus­tu­vil­la tera­pia- ja hen­ki­sen kas­vun kurs­seil­la. Opis­ke­lin tans­si­te­ra­pi­aa. Jätin työ­paik­ka­ni ja muu­tin meren­ran­nal­le. Aloin huo­leh­tia itses­tä­ni ja vetää tans­si­te­ra­pia-kurs­se­ja. Sit­ten mat­kus­tin Inti­aan medi­toi­maan ja opis­ke­le­maan ja val­mis­tuin keho­te­ra­peu­tik­si (bodywork therapist).

Aika pian jo työs­ken­te­lin­kin tera­peut­ti­na Mila­non par­haim­mas­sa ja ylel­li­sim­mäs­sä luksus-SPA:ssa. Sil­ti minua vai­va­si edel­leen vähäe­ner­gi­syys ja väsy­mys kun muu­tin rak­kaan puo­li­so­ni kans­sa Pro­venceen, Ete­lä-Rans­kaan ja tulin raskaaksi.

Pro­vencen kul­tai­nen aika ja jat­ku­va väsymys

Miten kul­tais­ta aikaa tuo oli­kaan! Usko­ma­ton ihme — pie­ni vau­vam­me kas­voi vat­sas­sa­ni, vie­tin päi­vä­ni medi­toi­den, joo­ga­ten, liik­kuen mie­let­tö­män kau­niis­sa luon­nos­sa, levä­ten aina kun sitä tar­vit­sin, ja val­mis­tau­tuen syn­ny­tys­tä varten.

Lopul­ta rakas poi­kam­me syn­tyi tähän upe­aan maa­il­maan ja puo­li­so­ni soit­ti har­pul­la “Amazing Grace” ‑lau­lun. Se oli kaik­kea sitä, mis­tä olin unelmoinut.

Juu­ri sen vuok­si tun­sin olo­ni muser­tu­neek­si, kun pian syn­ny­tyk­sen jäl­keen uuvuin taas… Ja nyt vas­ta­syn­ty­neen vau­van kans­sa, joka tar­vit­si hoi­toa ja hoivausta.

Muu­tok­sen aika

Vas­ta vuon­na 2014 kun opis­ke­lin Bio­dy­naa­mis­ta Kra­nio­sa­kraa­li-tera­pi­aa (BCST), jokin alkoi muut­tu­maan kehos­sa­ni. Tun­tui kuin valot oli­si­vat syt­ty­neet sisäl­lä­ni ja ener­gia-taso­ni alkoi yllät­täin nousta.

Ja mitä enem­män vas­taa­no­tin BCST-hoi­to­ja, jopa 18 kuu­kau­den ikäi­nen poi­ka­ni alkoi rau­hot­tua ja nukah­taa helpommin.

Niin­pä rakas­tuin tähän uuteen edis­tyk­sel­li­seen tera­pia­muo­toon. Kuin­ka hel­lä­va­rais­ta, syväl­lis­tä ja trans­for­moi­vaa tämä voi vain olla. En pel­käs­tään saa­nut kaik­kea ener­gi­aa­ni takai­sin, vaan vie­lä lisää. Aloin myös tun­tea järk­ky­mä­tön­tä iloa pit­käs­tä aikaa.

Nyt itse ser­ti­fioi­tu­na Bio­dy­naa­mi­se­na Kra­nio­sa­kraa­li ‑tera­peut­ti­na minul­le on suo­tu ilo aut­taa nai­sia ja äite­jä, jot­ka halua­vat antaa paras­taan tähän maa­il­maan, ja jois­ta pulp­pu­aa raja­ton­ta ener­gi­aa sitä tehdessään.

 

Läm­möl­lä, Chintana

Chin­ta­na Sep­pä, kuva: Hen­nii­na Ylitalo

Chin­ta­na Sep­pä on ser­ti­fioi­tu bio­dy­naa­mi­nen kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­peut­ti BCST (Sveit­si), hän omaa myös pit­kän työ­ko­ke­muk­sen keho- ja hie­ron­ta­te­ra­peut­ti­na Ita­lias­sa, Rans­kas­sa ja Suomessa.

Eri­tyis­osaa­mi­si­na Chin­ta­nal­la on bio­dy­naa­mi­sen kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pian kei­noin munuais­ten ja lisä­mu­nuais­ten tuke­mi­nen, elin­voi­man vah­vis­ta­mi­nen, stres­sin­sie­to­ky­vyn voi­mis­ta­mi­nen, her­mos­to­jär­jes­tel­män tasa­pai­not­ta­mi­nen, kehon jän­ni­tys­ti­lo­jen vapauttaminen.

Sen lisäk­si aineen­vaih­dun­nan ja hor­moo­ni­toi­min­nan tuke­mi­nen, uupu­muk­sen ja ahdis­tuk­sen hoi­to, mie­len ja kehon syvä­ren­tou­tus ja maa­doi­tus, tuke­mi­nen elä­män­muu­tok­sis­sa ja hen­ki­ses­sä kas­vus­sa kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pian keinoin.

Chin­ta­nan sydän­tä lähel­lä on eri­tyi­ses­ti äitien ja las­ten hyvin­voin­ti, aito kes­ki­näi­nen yhteys, kii­reet­tö­myys ja ilo. Hänen eri­koi­sa­laan­sa on eri­tyis­herk­kien ja uupu­nei­den äitien tuke­mi­nen ja vah­vis­ta­mi­nen, jot­ta he voi­si­vat parem­min ja suh­de lap­siin­sa oli­si läs­nä­ole­va. Kun äiti voi hyvin, sil­loin myös lap­sen kas­vu­ym­pä­ris­tö on ter­veem­pi ja tur­val­li­sem­pi — ja lap­si voi hyvin.

Bio­dy­naa­mi­sen kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pian lop­pu­työ­nä Chin­ta­na teki tut­ki­muk­sen sii­tä miten äidin neut­raa­li-tila vai­kut­taa äiti-lap­si yhtey­teen (Sup­port of Neut­ral for the Mot­her-Child Uni­ty).  Hän on opet­ta­nut äideil­le kuin­ka saa­vut­taa levol­li­nen neut­raa­li-tila. Hän todis­ti vii­den tut­ki­muk­ses­sa muka­na ole­van äidin elä­män trans­for­moi­tu­van, sen lisäk­si kuin­ka äitien bio­dy­naa­mi­sil­la kra­nio­sa­kraa­li­hoi­doil­la ja neut­raa­li-medi­taa­tiol­la oli posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia lap­sien nuk­ku­mi­seen ja rau­hoit­tu­mi­seen. Lap­sia ei tut­ki­muk­ses­sa suo­ra­nai­ses­ti hoidettu.

Hän pitää Paluu tasa­pai­noon-hyvin­voin­ti­kurs­se­ja äideil­le sekä elä­vän musii­kin sydä­men läs­nä­olon trans­for­moi­via, Dance Alc­he­my Celebra­tion-työ­pa­jo­ja aikuisille.

Chin­ta­na Sep­pä luo tur­val­li­sen ja hil­jai­sen tera­peut­ti­sen tilan jos­sa kehon omien sisä­syn­tyis­ten paran­ta­mis­me­ka­nis­mien vah­vis­tu­mi­nen voi mah­dol­lis­tua. Hänel­lä on oma­koh­tai­nen koke­mus kil­pi­rau­ha­sen vajaa­toi­min­nas­ta ja pit­kä­ai­kai­ses­ta väsy­myk­ses­tä johon on saa­nut huo­mat­ta­vaa apua bio­dy­naa­mi­ses­ta kraniosakraaliterapiasta.

Hän täy­den­tää osaa­mis­taan kou­lut­tau­tu­mal­la Soma­tic Expe­riencing-trau­ma­te­ra­peu­tik­si sekä syven­tää osaa­mis­taan Pre- and peri­na­tal soma­tics opin­toi­hin jot­ta voi­si ottaa asiak­kaan­sa vas­taan koko­nais­val­tai­ses­ti ja olla tuke­na myös hei­dän haas­ta­vis­sa­kin elämäntilanteissa.

Kou­lu­tus
 • SERTIFIOITU bio­dy­naa­mi­nen kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­peut­ti, The Inter­na­tio­nal Ins­ti­tu­te for Cra­nio­sac­ral Balancing® Ins­ti­tu­te, Bern, Sveit­si, 2015.
 • BCST eli Bio­dy­na­mic Cra­nio­sac­ral The­ra­pist ser­ti­fioin­ti, IABT — The Inter­na­tio­nal Affi­lia­tion of Bio­dy­na­mic Trainings
 • Bodywork the­ra­pist, Osho Mul­ti­ver­si­ty, Pune, Intia, 2005
 • Tanssiterapeutti/ Soma­tic Dance Alc­he­my prac­ti­tio­ner, Manees­ha Mc’Clu­re, Osho Ins­ti­tu­te for Dancing, 2003
 • Tuo­tan­to­ta­lous­in­si­nöö­ri, Hämeen­lin­nan tek­nil­li­nen oppi­lai­tos, 1993
Jat­ko­kou­lu­tuk­set

Bio­dy­naa­mi­nen kraniosakraali:

 • The Unfold­ment of the Treat­ment plan, Cra­nio­sac­ral Bio­dy­na­mics Advanced trai­ning, Bhadre­na Tschu­mi, Kavi Gemin, ICSB, Rans­ka, 2016
 • Preconcep­tion and concep­tion, Cra­nio­sac­ral Bio­dy­na­mics Advanced trai­ning, Bhadre­na Tschu­mi, Kavi Gemin, ICSB, Ita­lia, 2016
 • Visce­ral Cons­tel­la­tion, Cra­nio­sac­ral Bio­dy­na­mics Advanced trai­ning, Bhadre­na Tschu­mi, Kavi Gemin, ICSB, Ita­lia, 2018
 • Kid­neys — Cha­lice of vita­li­ty, Cra­nio­sac­ral Bio­dy­na­mics Advanced trai­ning, Bhadre­na Tschu­mi, Kavi Gemin, ICSB, Ita­lia, 2020
 • Aug­men­ta­tion and Align­ment, Cra­nio­sac­ral Bio­dy­na­mics Advanced trai­ning, Bhadre­na Tschu­mi, Kavi Gemin, ICSB, Ita­lia 2022

Soma­tic Experiencing:

 • Soma­tic Expe­riencing- trau­ma­te­ra­pia opin­not, Soma­tic Expe­riencing Ita­lia, Kavi Gemin, 2022-

Pre- and peri­na­tal therapy:

 • Pre­na­tal and peri­na­tal soma­tic psyc­ho­lo­gy stu­dies with Ray Cas­tel­li­no, 2020
 • Pre­na­tal and peri­na­tal soma­tic psyc­ho­lo­gy stu­dies with Tara Blasco and Mary Jack­son, APPPAH, 2021
 • Hea­ling Rebirth and Birth at Any Age cour­se with Mia Kalef, 2020
 • Unders­tand babies to heal them, wor­king with babies with Domi­nique Degran­ges, Mila­no, Ita­lia. 2017
 • Pre- and pre­na­tal cour­se, Womb sur­round with Che­rion­na Menzam-Sills, PhD, 2021
 • Pre- and pre­ri­na­tal trai­ning with Wil­liam Emer­son, PhD, 2022-
 • Birth Dance trai­ning with Dr. Susan Lan­ge. 2023 -

Muu:

 • The embryo in us, Jaap van der Wal, PhD, MD.
 • Natu­ral Facial Reju­ve­na­tion and Neu­rocoac­hing with Dr. Susan Lange. 

 

Jäse­nyy­det
 • IABT, ICSB, Associazio­ne Cra­nio­sac­ra­le Ita­lia ACSI, Heart­Math Ins­ti­tu­te, Ant­ro­po­so­fi­nen yhdis­tys, Associazio­ne Pro­get­to Soma­men­te / Soma­tic Expe­riencing Italia.
Kie­li­tai­to
 • Suo­mi, englan­ti, rans­ka, italia

Chin­ta­na on val­mis­tu­nut Inter­na­tio­nal Ins­ti­tu­te for Cra­nio­sac­ral Balancing-kou­lus­ta, Ber­nis­tä, Sveit­sis­tä. Hänen opet­ta­jan­sa oli­vat Bhadre­na Tschu­mi ja Kavi Gemin.

Chin­ta­na’s BCST cer­ti­fica­te is recog­nized by IABT – The Inter­na­tio­nal Afflia­tion of Bio­dy­na­mic Trainings.

IABT was foun­ded in 2006 to sup­port and deve­lop the work of schools teac­hing a bio­dy­na­mic approach to cra­nio­sac­ral the­ra­py. IABT pro­mo­tes qua­li­ty, inno­va­tion and res­pon­si­bi­li­ty in the design and imple­men­ta­tion of bio­dy­na­mic cra­nio­sac­ral the­ra­py educa­tion and practice.

Ota yhteyt­tä

2 + 7 =

©2023 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH