Löy­dä oma sisäi­nen voimasi

Into­hi­mo­ni on ohja­ta asiak­kaa­ni omaan voi­mal­li­seen ja sydä­mel­li­seen itseen­sä. Täl­löin jokin hänen sisim­mäs­sään ren­tou­tuu, hän alkaa säteil­lä, rakas­taa ja elää juu­ri sitä elä­mää mitä hänen on tar­koi­tet­tu elää.

Juu­ri eilen asiak­kaa­ni mai­nit­si hoi­don aikana:

“Niin kuin joku oli­si sytyt­tä­nyt valot pääl­le pääs­sä­ni. Ener­gia ja voi­ma taas vir­taa­vat kehossani”.

Olen niin iloi­nen kun asiat alkoi­vat taas innos­taa asia­kas­ta­ni ja hymy pala­si hänen huulilleen.

Hoi­don jäl­keen asiakas
  • tun­tee juurtuneensa
  • tun­tee kehon­sa ole­van tasapainoinen
  • hän ais­tii kuin­ka elä­män­voi­ma alkaa vir­ra­ta elimistössä

Olen suun­nit­te­le­mas­sa kou­lu­tuk­se­ni myö­tä munuais­ten hyvin­voin­nin hoi­to­sar­jaa vah­vis­ta­maan kehon elin­voi­maa ja stres­sin sie­to­ky­kyä, jos­ta ker­ron myöhemmin.

G-LYQGM1CFCH