Tun­tuu­ko että sinul­la ei ole tar­peek­si aikaa itsellesi?

Opi luo­maan tuki­ver­kos­to ja miten luo­da enem­män aikaa itsel­le­si. Opit huo­leh­ti­maan itses­tä­si ja jak­sa­maan parem­min. Suh­tee­si lap­sii­si ja rak­kaim­pii­si on ravit­se­vam­pi ja vahvempi.

Kuin­ka voit olla läs­nä las­ten ja kump­pa­ni­si kans­sa — ja naut­tia täy­sin elämästäsi?


Sinä, äiti, ehdot­to­mas­ti ansait­set kun­nia­mi­ta­lin. Sinul­la on yksi maa­il­man vaa­ti­vim­mis­ta teh­tä­vis­tä. Olet äiti 24h vuo­ro­kau­des­sa jokai­se­na vii­kon päi­vä­nä ja kuin­ka mon­ta vuotta. 

Äiti­nä ole­mi­nen on samal­la myös val­ta­va lah­ja ja elä­män unel­ma­si. Saa­tat usein miet­tiä miten voi­sit olla par­haim­mil­la­si rak­kait­ten las­te­si kans­sa. Mut­ta kun sinul­la on niin pal­jon teh­tä­vää ja mie­tit­tä­vää. Myös ali­tui­nen kii­re puris­taa. Onko tut­tu tun­ne ettei sinul­la ole tar­peek­si aikaa? Ja että omas­ta omas­ta hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen on yli­voi­mais­ta? Ymmär­rän, ei ole niin help­poa huo­leh­tia omas­ta itses­tään kun jokai­nen päi­vä tun­tuu yli­voi­mai­sel­ta, var­sin­kin jos olet väsy­nyt ja stressaantunut.

Mut­ta tie­dät­kö että kun huo­leh­dit itses­tä­si esim. otta­mal­la päi­vä­unet, edis­tät myös las­te­si hyvin­voin­tia? Kyl­lä, koko per­hee­si hyö­tyy siitä.

Hyvin­voi­va äiti on kurs­si, joka on tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti sinul­le läs­nä­ole­va ja sydä­mel­li­nen äiti, joka haluat voi­da aidos­ti hyvin ja iloi­ta itses­tä­si ja rak­kaim­mis­ta­si — täs­tä upeas­ta elä­mäs­tä joka sinul­le on annettu.

 

Tämä on lupaus ja mah­dol­li­suus, joka odot­taa sinua Hyvin­voi­va äiti ‑kurs­sil­la. Olen iloi­nen voi­des­sa­ni ohja­ta sinua parem­paan läs­nä­oloon itse­si, las­te­si ja koko per­heen kanssa.

Kuvit­te­le, kuin­ka mah­ta­val­ta tulee tun­tu­maan joka aamu herätessäsi,

 

  • Kun jokai­nen päi­vä tuo syväl­li­sem­män mer­ki­tyk­sen ja tar­koi­tuk­sen
  • Kun tun­net olo­si rau­hal­li­sek­si ja ener­gi­sek­si koko päi­vän, jopa iltaan asti
  • Kun aika näyt­tää laa­je­ne­van, kas­va­van ja sisäl­tää kai­ken tär­keän itsel­le­si, lap­sil­le­si ja kumppanillesi
  • Kun kris­tal­lin­kirk­kaas­ti tie­dät, mitä tar­vit­set jokai­se­na het­ke­nä joka päivä
  • Voit tun­tea ja tuo­da par­haat puo­le­si esiin niil­le, joi­ta rakastat
  • Tun­net ole­va­si täy­sin yhtey­des­sä itseesi

“Bio­dy­naa­mi­set Kra­nio­sa­kraa­li­hoi­dot oli­vat voi­mak­kai­ta. Tämä on todel­la hyvä tapa tul­la tie­toi­sek­si omas­ta olo­ti­las­taan ja ener­gias­ta sekä olla vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tois­ten äitien kanssa.

Kii­tän koko sydä­mes­tä­ni Chin­ta­naa tämän tai­don välit­tä­mi­ses­tä ja jaka­mi­ses­ta niin hyväntahtoisesti.”

Mat­hil­de, 3 lap­sen äiti

Äidin sisäi­nen rauhankeskus

Kurs­sil­la opit luo­maan äidin neut­raa­li­ti­lan joka tuo sinul­le tär­keän tuen ja rau­hal­li­sen olon. Se vah­vis­taa hyvin­voin­tia­si ja samal­la ede­saut­taa suo­raan lap­sii­si luo­den tur­val­li­sen ja rau­hal­li­sen tilan jos­sa vauva/lapsi voi levä­tä ollen yhtey­des­sä itseen­sä. Tämä paran­taa äidin ja lap­sen välis­tä yhteyttä.

Neut­raa­li­ti­la on aset­tu­nut ja rau­hal­li­nen läs­nä­ole­va sisäi­nen tila, jos­ta olem­me läs­nä ensin itsel­lem­me ja sitä kaut­ta ympä­ril­lem­me eli lap­sil­lem­me ja toi­siin. Se antaa meil­le suu­rem­man orien­taa­tion, vakaut­ta ja sisäi­sen rau­han. Neut­raa­li­ti­las­sa olem­me valon majak­ka­na ensin­nä­kin itsel­lem­me ja sitä kaut­ta lap­sil­lem­me. Täs­tä tilas­ta käsin voim­me sisäl­lyt­tää ja ottaa vas­taan lapsemme.

Kra­nio­sa­kraa­litera­pia

Syväs­ti ren­tout­ta­va ja hel­lä­va­rai­nen hoi­to, joka tukee paluu­ta takai­sin tasa­pai­noon, koko­nai­suu­ten ja alku­pe­räi­seen ykseyteen.

Dance Alc­he­my

Trans­for­moi­du tans­sin ja sydä­men avul­la. Saat miel­lyt­tä­väl­lä taval­la enem­män elä­vyyt­tä kehoo­si ja iloa elämääsi.

Työ­hy­vin­voin­ti

Stres­sis­tä iloon-hyvin­voin­ti-paket­te­ja työyh­tei­söl­le. Työ­hy­vin­voin­tia syvä­ren­tout­ta­vien hoi­to­jen, medi­taa­tion, tans­sin ja liik­keen avulla.

Sydä­men läsnäolo

Kurs­si sydä­men läs­nä­oloon ja ravit­se­vaan aidon rak­kau­den suloi­suu­teen. Nau­ti tans­sien ja syväs­ti ren­tou­tuen omas­ta sisimmästäsi. 

Hoi­to­ko­ke­mus

Chin­ta­nan hoi­dos­sa tapah­tuu ihmei­tä: hoi­dos­sa palaan alku­pe­räi­seen koo­dauk­see­ni — koo­dauk­seen, jos­sa olen pyy­teet­tö­mäs­sä rak­kau­den ja tyy­ney­den tilassa. 

Keho­ni ja sie­lu­ni vuo­ro­vai­kut­ta­vat hoi­don myö­tä tois­ten­sa kans­sa voi­mak­kaas­ti ja keho hakeu­tuu hil­jal­leen alku­pe­räi­seen har­mo­ni­aan. Kiin­ty­myk­set ja jän­ni­tyk­set rau­kea­vat lem­peäs­ti mah­dol­lis­taen ener­gian vir­tauk­sen ja vah­van maadoittumisen. 

Eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­lis­tä itsel­le­ni on ollut se, kuin­ka hoi­to­jen myö­tä huo­maan keho­ni vasem­man ja oikean puo­len suh­teen tasa­pai­not­tu­van, mikä tun­tuu sei­so­ma-asen­non ja koko sel­kä­ran­gan vakau­te­na. Läm­min kii­tos jokai­ses­ta kosketuksesta!”

- Susan­na

Hoi­to­ko­ke­mus

”Hoi­dos­sa Chin­ta­na ais­tii her­käs­ti ja hel­läs­ti asiak­kaan­sa ja hänen hoi­ton­sa on hyvin hie­no­syi­nen. Syväl­tä kos­ket­ta­va ja kehoa avaa­va hoi­to, veri ja ener­gia vir­taa­vat. Lopuk­si tun­tui läm­mön tun­ne ja ren­tou­tu­nut hyvä olo”

- Vir­pi Rai­pa­la-Cor­mier,  Frant­si­lan Luo­mu­yrt­ti­ti­lan perus­ta­ja ja luontaishoitokouluttaja

Hoi­to­ko­ke­mus

”Chin­ta­nan rakas­ta­va läs­nä­olo sal­li minun sukel­taa nes­te-kehoo­ni. Tämä val­ta­me­ri oli niin tyy­ni ja elä­vä. Olo­ni oli niin help­po kuin valaan vau­val­la, joka kel­lui äitin­sä vieressä.”

- Judith Maria Guenzl, soul sin­ger ja muusikko

Hoi­to­ko­ke­mus

“Pel­käs­tään jo Chin­ta­nan läs­nä­olo ja huo­ne alka­vat ren­tout­taa miel­tä ja kehoa. Chin­ta­na on hoi­ta­ja­na kuun­te­le­va, läm­min ja luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta. Itse hoi­to­ker­rat ovat vakuut­ta­neet minut. Kehos­sa­ni vapau­tuu kireyk­siä ja omaa energiaa. 

Tun­tuu kuin kehon omat paran­nus­kei­not vapau­tui­si­vat. Hoi­don jäl­keen olo on ollut iha­nan väsy­nyt ja rau­kea. Suo­sit­te­len lämpimästi,niin fyy­si­siin kuin mie­len haasteisiin.”

- Vee­ra

Hoi­to­ko­ke­mus

Läm­pi­mäs­ti suo­sit­te­len Chin­ta­nan syvä­ren­tout­ta­vaa hoi­toa. Arjen haas­teet ja riit­tä­mät­tö­myy­den tun­ne voi saa­da aikai­sek­si stres­siä. Tämä hoi­to vapaut­ti fyy­sis­tä ja tun­ne­pe­räis­tä jän­ni­tys­tä. Tun­tui kuin pai­na­va kuor­ma oli­si pudon­nut harteiltani!

Lisäk­si huo­ma­sin että aineen­vaih­dun­ta kiih­tyi ja keho­ni vir­kis­tyi. Täs­tä on muka­va aloit­taa syk­sy, ren­tou­tu­nee­na ja elinvoimaisena.

Chin­ta­na huo­kuu rak­kaut­ta, läm­pöä ja välit­tä­mis­tä

- Annet­te Svennblad, lentoemäntä

Hoi­to­ko­ke­mus

”Syväs­ti ren­tout­ta­va hoi­to, joka tun­tuu koko ole­muk­ses­sa. Ren­tou­tu­mi­nen tapah­tui kehon ja mie­len lisäk­si jol­la­kin laa­jem­mal­la taval­la, jota on vai­kea pukea sanoik­si. Ongel­mia ja haas­tei­ta ei tar­vin­nut kai­vel­la ja sil­ti vai­ku­tuk­set tun­tui­vat kon­kreet­ti­sel­la taval­la. Louk­kaan­tu­neen käte­ni jän­ni­tys ja kivut vähe­ni­vät huomattavasti. 

Syviä jän­ni­tyk­siä kehos­ta vapau­tui. Ja tun­tui, että hoi­to jat­kui usei­ta päi­viä. Pik­ku­hil­jaa vapau­tui enem­män ja enem­män jännityskerroksia. 

Usko­mat­to­man hie­no hoi­to ja iha­na hoi­ta­ja, jon­ka huo­maan oli help­po antautua!”

- Jaa­na Haka­la, kou­lu­tet­tu hieroja

Hoi­to­ko­ke­mus

“On ollut rau­hal­li­sem­pi olo. Olen ollut läs­nä­ole­vam­pi tyt­tä­re­ni kans­sa ja rea­goi­nut vähem­män. Olen nuk­ku­nut parem­min. Hoi­dot ovat teh­neet hyvää.”

- Sal­la, yhden lap­sen äiti

Hoi­to­ko­ke­mus

”Chin­ta­na on läs­nä ja välit­tää. Hoi­to on peh­meä, kuun­te­le­va ja kehoa tuke­va. Hoi­toon voi antau­tua luot­ta­vai­sin mielin.” 

- Mari­ka, yhden lap­sen äiti

Ota yhteyt­tä

12 + 3 =

©2021 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH