“Tai­vaal­li­nen, ener­gi­nen olo, sel­keä mie­li, luot­ta­vai­nen ja ren­tou­tu­nut keho”

“Tai­vaal­li­nen, ener­gi­nen olo, sel­keä mie­li, luot­ta­vai­nen ja ren­tou­tu­nut keho”

Olin Luccas­sa, Tosca­nas­sa uut­ta oppimassa

Osal­lis­tuin Bio­dy­naa­mi­sen Kra­nio­sa­kraa­li­te­ra­pian vuo­sit­tai­seen täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen Luccas­sa Tos­ka­nas­sa. Täl­lä ker­taa kurs­sin nime­nä oli Munuai­set — Elin­voi­man Mal­ja. Kurs­si siis käsit­te­li munuai­sia ja lisä­mu­nuai­sia. Opet­ta­ji­na­ni oli­vat jäl­leen ker­ran Bhadre­na C. Tschu­mi ja Kavi Gemin. Sain kou­lu­tuk­ses­ta pal­jon annet­ta­vaa ja uusia edis­tyk­sel­li­siä menetelmiä.

Olo­ni kou­lu­tuk­sen jäl­keen on niin tai­vaal­li­sen hyvä, sel­keä ja luot­ta­vai­nen, että haluan ehdot­to­mas­ti jakaa tämän olon teil­le kaikille.

Munuais­ten hyvin­voin­ti vai­kut­taa elinvoimaasi

Munuai­set ovat kehom­me elin­voi­man kes­kus ja myö­tä­vai­kut­ta­vat elä­mäm­me perus­e­ner­gi­aan eli vai­kut­ta­vat suo­raan mei­dän jak­sa­mi­seen. Ne ovat myös alku­voi­man, tah­don, sek­su­aa­lie­ner­gian ja luo­vuu­den keskuksemme.

Kun munuai­set toi­mi­vat hyvin, mie­li on sel­keä ja kehol­la on kyky uudis­tua ja elpyä. Monis­sa filo­so­fi­sis­sa perin­teis­sä munuai­sia on ver­rat­tu nuo­ruu­den läh­tee­seen, sil­lä ne tuke­vat elä­män voi­miam­me, tuke­vat pit­käi­käi­syy­teen ja hyvään terveyteen.

Mis­tä voi tun­nis­taa, että munuai­set voi­si­vat tar­vi­ta vahvistusta:
  • olet koko ajan uupu­nut, väsynyt
  • et jak­sa keskittyä
  • mikään ei oikein huvi­ta tai innosta
  • aineen­vaih­dun­ta on heikkoa
  • stres­si jää pääl­le, et osaa rentoutua
  • her­mos­tut helposti
  • kehon kuo­na-aineet eivät pois­tu, tur­vot­taa, iho on epä­puh­das, ihot­tu­maa jne.

Olen suun­nit­te­le­mas­sa kou­lu­tuk­se­ni myö­tä munuais­ten hyvin­voin­nin hoi­to­sar­jaa vah­vis­ta­maan kehon elin­voi­maa ja stres­sin sie­to­ky­kyä, jos­ta ker­ron myöhemmin.

Kuin­ka aset­tua syväl­le omaan todel­li­seen itseensä

Kuin­ka aset­tua syväl­le omaan todel­li­seen itseensä

Into­hi­mo­ni on ohja­ta asiak­kaa­ni omaan voi­mal­li­seen ja sydä­mel­li­seen itseen­sä. Täl­löin jokin hänen sisim­mäs­sään ren­tou­tuu, hän alkaa säteil­lä, rakas­taa ja elää juu­ri sitä elä­mää mitä hänen on tar­koi­tet­tu elää.


Hoi­don jäl­keen asia­kas tun­tee juur­tu­neen­sa, kehon­sa ole­van tasa­pai­noi­nen ja hän ais­tii kuin­ka elä­män­voi­ma alkaa vir­ra­ta eli­mis­tös­sä.

Hän tun­tee syvää rau­haa. Elä­mä alkaa hel­pot­tua, yhteys omaan itseen­sä, lap­siin ja puo­li­soon syvenee.

Juu­ri eilen asiak­kaa­ni mai­nit­si hoi­don aikana:

“Niin kuin joku oli­si sytyt­tä­nyt valot pääl­le pääs­sä­ni. Ener­gia ja voi­ma taas vir­taa­vat kehossani”.

Olen niin iloi­nen kun asiat alkoi­vat taas innos­taa asia­kas­ta­ni ja hymy pala­si hänen huulilleen.

Chin­ta­na